SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 25/2/2018

Văn phòng

12/17/2015 11:40:58 AM
Kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2015 của Sở Công Thương Hải Dương
Luôn gắn việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ngày 04/11/2015, Sở Nội vụ có công văn số 795/SNV- XDCQ&CTTN về việc  báo cáo két quả thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ vể thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Công Thư­ơng tổng hợp  báo cáo kết quả triển khai thực hiện dân chủ năm 2015 nh­ư sau:

I- Đặc điểm tình hình và việc chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Sở Công Thương.

1- Khái quát tình hình của cơ quan: Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động Thương mại và Công nghiệp trên địa bàn tỉnh bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Cơ cấu tổ chức Sở Công thương có 08 phòng chức năng và 03 đơn vị trực thuộc gồm Chi cục quản lý thị trường, Trung tâm xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

2- Công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ năm 2015:

Ban Giám đốc và BCH Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị 30/CT-TW ngày 18/02/1998 của Ban chấp hành Trung ương; Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương ( khóa VIII) về xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 04/2015NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm giúp công chức, viên chức và người lao động nhận thức đúng đắn việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Luôn gắn việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

II- Kết quả thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Là thủ trưởng cơ quan Giám đốc Sở đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và công khai cho cán bộ, công chức, viên chức biết đầy đủ những việc phải công khai theo quy định tại mục 2 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015.

 - Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan; Đã sửa đổi, bổ sung thay thế Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

 - Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, tại hội nghị đã thực hiện công khai  các khoản thu chi tài chính năm 2014, kinh phí hoạt động năm 2015; kiểm điểm công tác trong năm qua của cơ quan, lấy ý kiến tham gia đóng góp của cán bộ công chức về quy chế chi tiêu nội bộ và nhiệm vụ công tác trong cơ quan năm 2015. Đồng thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức.

- Ban thanh tra nhân dân đã báo cáo kết quả công tác và thực hiện bầu thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2017.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan,đơn vị.

- Duy trì các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của Sở.

- Công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng từ tháng 01/2015 đến nay.

+ Công tác tuyển dụng: tuyển dụng qua hình thức tiếp nhận công chức, viên chức từ đơn vị khác chuyển đến 02 công chức.

+ Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm: thực hiện bổ nhiệm 09 lãnh đạo quản lý, trong đó 03 trưởng phòng Sở; 01 phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại; 01 đội trưởng đội quản lý trường; 02 phó trưởng phòng Sở và tiếp nhận bổ nhiệm 02 phó trưởng phòng Sở; bổ nhiệm lại 03 Đội trưởng QLTT.

+ Chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch: thực hiện lên lương thường xuyên cho 03 cán bộ, công chức, viên chức; phụ cấp thâm niên vượt khung cho 02 công chức

+ Công tác đào tạo bồi dưỡng: cử 01 đồng chí đi học lớp cao cấp lý luận chính trị, 11 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, 04 đồng chí dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính;

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí luôn thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

- Thực hiện kê khai đầy đủ bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, đảm bảo công khai, minh bạch các thủ tục hành chính liên quan đến các tổ chức và công dân. Công tác tiếp nhận và trả kết quả luôn được cán bộ, công chức, tận tình hướng dẫn, giải thích, rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, không hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ. Kết quả 10 tháng đầu năm 2015 tiếp nhận và trả kết quả 329 hồ sơ các loại.

Ngoài ra còn tiếp nhận 854 hồ sơ thông báo thực hiện chương trình khuyến mại  được nộp trực tiếp tại Sở.

-  Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Lãnh đạo Sở thực hiện chế độ tiếp dân vào 01 ngày thứ năm tuần đầu của tháng ( nếu vào ngày nghỉ sẽ tiếp vào ngày kế tiếp), Thanh tra sở thường xuyên trực tiếp công dân vào các giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

-  Lắp đặt hòm thư góp ý tại cơ quan nhằm phát huy tinh thần dân chủ của mọi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và khách giao dịch công tác, định kỳ hàng tháng Thanh tra nhân dân mở kiểm tra, lập biên bản, xem xét các ý kiến đóng góp, tổng hợp để báo cáo Giám đốc Sở giải quyết (nếu có).

- Tỷ lệ 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, tỷ lệ 100% người tham dự;

- Tỷ lệ 100% cơ quan đơn vị trực thuộc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức;

- Kết quả xếp loại cơ quan, đơn vị về thực hiện QCDC ở cơ sở: Tốt 100%.

Ưu điểm: Việc triển khai thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, đã làm cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, luôn có ý thức rèn luyện phấn đấu trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có lối sống lành mạnh và trung thực; phát huy tinh thần dân chủ trong hoạt động công tác, tích cực tham gia ý kiến trước các hội nghị cơ quan về những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng rèn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn và điều chỉnh lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, chống quan liêu, cửa quyền, chống tham nhũng, lãng phí

 Hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai thực hiện rộng rãi đến từng cán bộ, công chức,viên chức, nhân viên, tuy nhiên chưa được thường xuyên; một số cán bộ, công chức,viên chức, nhân viên thực hiện phê bình và tự phê bình chưa nghiêm túc, thực hiện văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử còn hạn chế.

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính (1/24/2018 7:54:02 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý (10/22/2017 3:04:52 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan (7/25/2017 11:15:41 AM)
Sở Công Thương Hải Dương hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ với Bưu điện tỉnh (7/17/2017 9:47:28 AM)
Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương (6/30/2017 9:54:07 AM)
Sở Công Thương Hải Dương phát động thi đua năm 2017 (1/17/2017 8:37:02 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son