SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Tin hoạt động Sở

6/27/2018 2:24:47 PM
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương quý II/2018
Trong quý, Sở Công Thương đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị...
 
Về cải cách thể chế

Trong quý II, Sở Công Thương thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành do tỉnh ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Ngành.

Công tác cải cách thủ tục hành chính

Sở Công Thương thường xuyên thống kê, cập nhật các thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Trong 5 tháng đầu năm 2018, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành 02 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương gồm Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 và Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 10/5/2018.

Niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, công bố trên website của Sở bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương theo đúng quy định.

Thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch kiểm soát TTHC của UBND tỉnh và của Sở Công Thương xây dựng.

Quý II, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Văn phòng Sở đã tiếp nhận 226 hồ sơ các loại (trong đó: Từ kỳ trước chuyển sang 34 hồ sơ; tiếp nhận mới trong kỳ 192 hồ sơ); thẩm định và trả kết quả 194 hồ sơ; 32 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý. Ngoài ra, Sở cũng tiếp nhận hơn 800 thông báo thực hiện khuyến mại được nộp trực tiếp tại Sở, trong đó có 38 thông báo tiếp nhận trực tuyến.

Về cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước

Rà soát, sắp xếp, xây dựng kế hoạch, phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị theo các Nghị quyết và Kế hoạch của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bố trí, sử dụng công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt. Quản lý chặt chẽ biên chế được giao theo đúng quy định.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Công tác xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ và năng lực thi hành công vụ được cơ cấu hợp lý theo vị trí việc làm. Sở Công Thương thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí công tác. Thực hiện chế độ nâng lương, chuyển ngạch cho công chức, viên chức theo đúng quy định.

Công tác cải cách tài chính công

Thực hiện chuyển đổi Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên kể từ ngày 01/01/2018. Thực hiện nghiêm túc lộ trình tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách đảm bảo chi thường xuyên; đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên để tăng thu nhập cho công chức, viên chức. Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm; thực hiện công khai số liệu dự toán ngân sách theo quy định.

Hiện đại hóa hành chính

Quý II, Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành và hệ thống dịch vụ công - một cửa điện tử. Các văn bản, tài liệu đi, đến giữa các phòng được thực hiện trao đổi qua hệ thống. 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc.

Tiếp tục triển khai thực hiện duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan Văn phòng Sở và Chi cục Quản lý thị trường. Tích cực triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3 và mức độ 4 tại cơ quan.

Đầu tư trang bị cơ cở vật chất, thiết bị kỹ thuật cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đảm bảo đáp ứng các tiêu chí của Bộ phận một cửa hiện đại.

 

Nguồn Bài: Trích B/c Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (12/22/2021 4:31:26 PM)
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (2/22/2021 10:35:45 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (1/27/2021 1:51:32 PM)
Thông báo kết quả tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương Hải Dương năm 2020 (12/31/2020 8:55:19 AM)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 của Sở Công Thương năm 2020 (12/23/2020 8:44:17 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 (12/2/2020 1:38:18 PM)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (10/20/2020 9:01:36 AM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019 (3/8/2019 3:54:29 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (3/7/2019 9:52:08 AM)
Sở Công Thương thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 (2/14/2019 10:01:04 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son