SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 21/2/2018

Thương mại

12/28/2015 10:15:19 AM
Công tác QLNN về an toàn thực phẩm thuộc ngành Công Thương Hải Dương
Sở Công Thương Hải Dương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Triển khai thực hiện Luật An toàn thực phẩm (ATTP), Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP cùng các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan, Sở Công Thương Hải Dương đã tổ chức một số hội nghị nhằm thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến Luật ATTP và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể:

Tháng 7/2012 tổ chức Hội nghị phổ biến Luật ATTP và các quy định của pháp luật có liên quan cho 168 đại biểu là cán bộ của Sở, cán bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố và cán bộ của Ban quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh;

Tháng 9/2014 tổ chức Hội nghị tuyên truyền về luật ATTP, các quy định của pháp luật có liên quan và Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương về việc quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương cho 150 đại biểu là cán bộ của Sở, cán bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố, chủ các cơ sở và người trực tiếp kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh;

Tháng 5/2015 tổ chức Hội nghị tuyên truyền về luật ATTP và các quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương cho 114 đại biểu là cán bộ của Sở, lực lượng Quản lý thị trường, cán bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố, chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Quang- Trưởng phòng Quản lý thương mại phổ biển các văn bản pháp luật về ATTP

Bên cạnh đó, Sở cũng đã ban ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy định trong công tác quản lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương đối với cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành; phát hành nhiều tin, bài, chuyên mục về lĩnh vực ATTP trên trang Web của Sở Công Thương. 

Trong công tác phối hợp, năm 2013, Sở Công Thương Hải Dương đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh rà soát, thống kê và bàn giao 48 cơ sở kinh sản xuất, kinh doanh thực phẩm (40 cơ sở sản xuất, 8 cơ sở kinh doanh) trước đây do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quản lý cho ngành Công Thương; chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh, kết quả trên địa bàn tỉnh có 1.095 cơ sở kinh doanh thực phẩm (trong đó có 8 cơ sở đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và 157 cơ sở đã được phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP).

Sở Công Thương Hải Dương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 5/10/2012 và Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương về quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, bao gồm: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, cơ sở kinh doanh thực phẩm; cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Sở Công Thương đã thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo đúng quy trình “một cửa” từ việc tiếp nhận hồ sơ, thành lập đoàn thẩm định, thẩm định thực tế và cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định. Đến nay, Sở Công Thương đã cấp mới, cấp lại cho 30 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh (trong đó: Năm 2013 cấp 5 cơ sở, năm 2014 cấp 13 cơ sở và 9 tháng đầu năm 2015 cấp 12 cơ sở kinh doanh thực phẩm).  

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và hướng dẫn của Bộ Công Thương. Sở Công Thương Hải Dương đã hoàn thiện quy trình và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP theo theo đúng quy định. Kết quả năm 2014, Sở Công Thương Hải Dương đã tổ chức tập huấn, cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho 202 người; 9 tháng đầu năm 2015, đã cấp cho 75 người là chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.        

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP, sự vào cuộc của các đoàn thể và các cấp chính quyền, đồng thời không thể thiếu được việc chấp hành nghiêm túc các quy định về ATTP của các cơ sở trong hoạt động kinh doanh thực phẩm và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến kiến thức về ATTP để nâng cao nhận thức về ATTP cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Bài: (Lê Minh- Phòng Quản lý thương mại)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Diễn biến thị trường lương thực và thực phẩm tháng 01/2018 (2/9/2018 4:30:19 PM)
Kết quả công tác quản lý nhà nước về hội chợ và khuyến mại trên địa bàn tỉnh (1/2/2018 8:23:24 AM)
Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quy định chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh (10/16/2017 9:20:49 AM)
Hội thảo "Thông tin thị trường và Hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản" tại thành phố Hải Dương (10/5/2017 10:51:24 AM)
Thị trường lương thực và thực phẩm 9 tháng qua chịu cú sốc lớn từ giá thịt lợn (9/30/2017 6:00:26 PM)
Mời tham dự Hội thảo “Thông tin thị trường và hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản” (9/21/2017 9:44:55 AM)
Triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 trên dịa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2018 (8/18/2017 4:28:13 PM)
Tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn (7/31/2017 3:59:43 PM)
Tiếp tục đầu tư xây dựng và chuyển đổi mô hình quản lý chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh (7/11/2017 2:09:38 PM)
Kết quả hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 (6/6/2017 8:38:58 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son