SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 23/5/2019

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

9/24/2018 10:35:15 AM
Kết quả giải quyết TTHC của Sở Công Thương quý III năm 2018
Trong quý III, Sở Công Thương thường xuyên thống kê kịp thời các TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở trình chủ tịch UBND tỉnh công bố.
 
Quý III năm 2018, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo các kế hoạch đã được ban hành. Sở tích cực, chủ động phối hợp với Báo Công Thương, Đài Phát thanh -Truyền hình Hải Dương và Báo Hải Dương xây dựng các phóng sự, bản tin về việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở. Đồng thời, tích cực cập nhật tin, bài trên Trang tin điện tử và Bản tin Kinh tế Công nghiệp và Thương mại kết hợp tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nhiệm vụ tại các cuộc họp giao ban, tổng kết và tại hội nghị cán bộ, công chức của Sở.

Trong quý III, Sở Công Thương thường xuyên thống kê kịp thời các TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở trình chủ tịch UBND tỉnh công bố. Trong 8 tháng đầu năm 2018, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành 06 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý, gồm: Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 06/4/2018; Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 10/5/2018; Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 14/6/2018; Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 19/6/2018; Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 và Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 10/8/2018. Niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của Sở bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý theo đúng quy định. Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh và của Sở Công Thương.

Bộ phận một cửa của Sở Công Thương Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC (lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo tháng 9 năm 2018), Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở đã tiếp nhận 306 hồ sơ các loại; trong đó: Từ kỳ trước chuyển sang 13 hồ sơ; tiếp nhận mới trong kỳ 293 hồ sơ; thẩm định và trả kết quả 280 hồ sơ; 26 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý. Ngoài ra, tiếp nhận khoảng 1.500 thông báo thực hiện khuyến mại được nộp trực tiếp tại Sở; trong đó 174 thông báo tiếp nhận qua mạng qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Trong các tháng tiếp theo của năm 2018, Sở Công Thương tiếp tục tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành. Quán triệt, triển khai cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Ngành. Rà soát, đôn đốc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính đã được đề ra. Đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, khai thác tối đa hệ thống quản lý văn bản dịch vụ công - một cửa điện tử theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thường xuyên duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở. Tích cực tuyên truyền các nội dung công tác cải cách hành chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong toàn Ngành và tới cộng đồng doanh nghiệp, công dân.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Mời Doanh nghiệp tham gia Chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (5/4/2019 2:46:09 PM)
Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi (3/20/2019 11:01:33 AM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch phát động thi đua năm 2019 trong toàn Ngành (2/12/2019 4:33:33 PM)
Sở Công Thương triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 (1/18/2019 10:11:11 PM)
Sở Công Thương xây dựng 11 nhiệm vụ công tác năm 2019 (1/14/2019 10:22:42 AM)
Nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh (1/4/2019 3:20:20 PM)
Năm 2018, mạng lưới kinh doanh than trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh (1/3/2019 11:06:42 AM)
15 doanh nghiệp thông báo bán hàng đa cấp năm 2018 (1/3/2019 8:55:38 AM)
Chủ động triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Ký Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh (1/3/2019 8:11:32 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác quản lý ATVSTP và mặt hàng rượu, thuốc lá năm 2018 (12/26/2018 3:57:13 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son