SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Thanh tra - Pháp chế

12/20/2016 8:11:57 AM
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016
Trong năm 2016, Sở Công Thương Hải Dương đã thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng tiến độ đề ra, thể hiện tính nghiêm túc, khách quan, đảm bảo đúng nội dung; kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa các hành vi vi phạm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước.

1. Thanh tra hành chính:

- Tổng số cuộc thanh tra đang thực hiện: 0 cuộc.

- Tổng số cuộc thanh tra đã thực hiện: 02 cuộc.

- Số đối tượng được thanh tra: 02 (số tổ chức: 0;  số cá nhân: 02).

- Nội dung thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Sở Công Thương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và việc chỉ đạo, thực hiện Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:

2.1. Số cuộc thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Sở chủ trì thực hiện:

- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đang thực hiện: 02 cuộc (số cuộc thanh tra: 0 cuộc; số cuộc kiểm tra: 02 cuộc).

- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện: 13 cuộc (số cuộc thanh tra: 04; số cuộc kiểm tra: 09; số cuộc thành lập đoàn: 13 cuộc, số cuộc thanh tra độc lập: 0 cuộc).

- Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra:  99 (số tổ chức: 99;  số cá nhân: 0).

- Những lĩnh vực được thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực tổ chức/cá nhân thuộc phạm vi quản lý như: Kỹ thuật an toàn trong ngành công nghiệp, hóa chất, điện lực, dầu khí, khí dầu mỏ hóa lỏng, bán hàng đa cấp, xúc tiến thương mại, quản lý kinh doanh có điều kiện lĩnh vực thuộc ngành quản lý…

- Kết quả xử lý vi phạm hành chính qua thanh tra, kiểm tra:

+ Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 03 tổ chức.

+ Tổng số Quyết định xử lý vi phạm hành chính được ban hành: 03 Quyết định.

+ Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính: 70.000.000 đồng.

+ Kết quả xử lý: Tổ chức vi phạm đã chấp hành xong Quyết định xử phạt.

2.2. Số cuộc thanh tra do Chi cục Quản lý thị trường thực hiện:

- Tổng số cuộc thanh tra chưa thực hiện: 02 cuộc.

- Tổng số cuộc thanh tra đã thực hiện: 02 cuộc (số cuộc thành lập đoàn: 02, số cuộc thanh tra độc lập: 0 cuộc ).

- Số đối tượng được thanh tra:  02 tổ chức.

- Những lĩnh vực được thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện và hoạt động kinh doanh.

- Kết quả xử lý vi phạm hành chính qua thanh tra:

+ Số tổ chức/cá nhân vi phạm: 02 tổ chức

+ Tổng số Quyết định xử lý vi phạm hành chính được ban hành: 02 Quyết định.

+ Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính: 12.000.000 đồng.

+ Kết quả xử lý: Tổ chức vi phạm đã chấp hành xong Quyết định xử phạt.

3. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thanh tra:

Sở Công Thương đã giao Thanh tra Sở trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn được giao thường xuyên phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành; đồng thời kết hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật về công tác thanh tra đối với các cán bộ, công chức và các đơn vị trực thuộc Sở.

Nguồn Bài: Trích B/c Kết quả công tác Thanh tra năm 2016

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (1/21/2022 3:12:26 AM)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 7/2021 (7/28/2021 9:41:15 AM)
Sở Công Thương kiểm tra, thanh tra 39 đối tượng trong 9 tháng đầu năm 2020 (9/29/2020 4:48:06 PM)
Quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh (4/6/2020 10:28:54 AM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 (3/12/2019 4:28:23 PM)
Kết quả xử lý vụ việc vi phạm tại Công ty Cổ phần Hải Dương Gas (5/7/2018 8:44:04 AM)
Sở Công Thương tổ chức thành công 09 hội nghị phổ biến, tuyên truyền GDPL năm 2017 (11/9/2017 2:22:24 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 (1/13/2017 10:16:57 AM)
Cử người phát ngôn cho các cơ quan báo chí (11/14/2016 10:54:26 AM)
Kiểm tra 3 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp theo đề nghị của Bộ Công Thương. (6/30/2016 4:25:46 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son