SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 19/11/2018

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

8/4/2016 3:27:41 PM
Kết quả công tác khuyến công tháng 7/2016
Thực hiện Chương trình khuyến công năm 2016, trong tháng 7/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Dương (Trung tâm) đã triển khai thực hiện tốt các đề án, kế hoạch được giao.
 

Trong tháng, Trung tâm đã tham mưu cho Sở Công Thương Hải Dương trình UBND tỉnh phê duyệt 07 đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2016; triển khai Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu năm 2016; khảo sát, hướng dẫn xây dựng Đề án khuyến công địa phương đợt 2 năm 2016. Ngoài ra, Trung tâm còn báo cáo xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công; vận động 03 cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển lãm tại Hoàng thành Thăng Long do Bộ Công Thương tổ chức từ ngày 26 - 29/8/2016.

Tháng 8/2016, Trung tâm tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch khuyến công theo tiến độ đã đề ra, trong đó tập trung vào việc lựa chọn các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh để tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực miền Bắc, đồng thời chuẩn bị thẩm định các đề án khuyến công đợt 2…

Nguồn Bài: Phòng TT-TT (TTXTTM)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội chợ triển lãm và Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018 (8/31/2018 10:06:12 AM)
Hải Dương có 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc (8/30/2018 10:37:01 AM)
Tìm hướng đi phù hợp cho công tác khuyến công giai đoạn công nghiệp 4.0 (8/6/2018 9:27:44 AM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 (6/26/2018 11:16:45 AM)
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm (6/6/2018 9:59:04 AM)
Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/30/2018 3:06:43 PM)
Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN triển khai 16 đề án khuyến công năm 2017 (12/15/2017 3:56:40 PM)
4 sản phẩm của tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp QG 2017 (9/15/2017 3:37:05 PM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 (6/28/2017 9:48:46 AM)
Sở Công Thương đề xuất phê duyệt trên 2 tỷ đồng cho 14 đề án khuyến công năm 2017 (6/22/2017 9:29:10 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son