SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Văn phòng

6/16/2016 1:58:36 PM
Kết quả công tác giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016
Sở Công Th­ương Hải Dương thực hiện tốt các nội dung về công tác giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng

6 tháng đầu năm 2016, Sở Công Thương Hải Dương thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong trong Ngành đều có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách làm việc cởi mở, thân thiện; chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tích cực phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực ngành Công Thương tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành.

Thường xuyên triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016.

Về thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao

Sở Công Thương Hải Dương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về Công nghiệp và Thương mại trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu năm Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm, đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc chủ động trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

Công tác tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ, công tác phòng chống tham nhũng.

Sở đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý của ngành theo kế hoạch xây dựng văn bản QPPL hàng năm của UBND tỉnh: Xây dựng, hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành các văn bản quản lý của ngành gồm: Quy chế hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương xây dựng và phát triển thương hiệu; Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giúp công chức, viên chức và người lao động nhận thức đúng đắn việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các tệ nạn xã hội khác: 6 tháng đầu năm, chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác của các bộ công chức, viên chức  thuộc Sở.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở Công Thương Hải Dương còn thực hiện tốt các nội dung về công tác cải cách hành chính; đào tạo bồi dưỡng, quản lý cán bộ; công tác an ninh trật tự, văn hóa công sở, giữ gìn vệ sinh môi trường; công tác tổ chức các hoạt động đoàn thể quần chúng và công tác thi đua khen thưởng.

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh vực quản lý (6/8/2018 9:45:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến (5/14/2018 2:21:38 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 (3/19/2018 9:03:01 AM)
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính (1/24/2018 7:54:02 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý (10/22/2017 3:04:52 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan (7/25/2017 11:15:41 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son