SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Tin hoạt động Sở

12/2/2020 1:38:18 PM
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 4600/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2020, Kế hoạch CCHC số 2057/KH-SCT ngày 30/12/2019 của Sở Công Thương. Ngày 01/12/2020 Sở Công Thương ban hành công văn số 2109/BC-SCT về việc Báo cáo Công tác cải cách hành chính nhà

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Phát huy những kết quả đã đạt được thời qua, trong năm 2020, Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của công tác cải cách hành chính (CCHC). Giám đốc sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, điều hành, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và cơ quan nhà nước về cải cách hành chín; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện công tác cải cách hành chính; Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác CCHC gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Lãnh đạo sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các phòng, đơn vị tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như nhiệm vụ chuyên môn được giao; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra CCHC nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC thông qua Trang tin điện tử và Bản tin Kinh tế Công nghiệp và Thương mại; lồng ghép phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về các nội dung của CCHC tại các cuộc họp giao ban, tập huấn, hội nghị, hội thảo, …; tích cực phối hợp với các đơn vị, cơ quan báo chí tuyên truyền về CCHC tới người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thành báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 gửi Sở Nội vụ đúng thời gian quy định.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; tham mưu đề xuất các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp để vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; điều phối và đảm bảo dự trữ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, thiết bị, vật tư y tế, …) phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Cải cách thể chế

- Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương để triển khai thực hiện.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi tham mưu của ngành để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của ngành.

- Tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch thanh, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành đã được phê duyệt, ban hành.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân theo đúng quy trình, quy định và đảm bảo thời gian.

- Thường xuyên, kịp thời rà soát, thống kê, xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố hoặc bãi bỏ danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Trong năm 2020, Sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định công bố/bãi bỏ danh mục TTHC và phê duyệt/bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 23/4/2020; Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 27/5/2020; Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 26/8/2020; Quyế định số 3227/QĐ-UBND ngày 23/10/2020).

- Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện rà soát, đánh giá các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý cạnh tranh và lĩnh vực hóa chất. Sở đã tổng hợp báo cáo kết quả rà soát và các biểu mẫu rà soát gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chất lượng theo đúng quy định.

- Phối hợp và thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin cho Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính tại Trung tâm và tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đồng thời, thực hiện công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương trên website của Sở tại địa chỉ sct.haiduong.gov.vn, mục thủ tục hành chính theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính.

- Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đăng ký nhận kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, hạn chế tập trung đông người.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong năm 2020 (tính đến hết ngày 30/11/2020), Sở đã tiếp nhận 568 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 34 hồ sơ, tổng số 602 hồ sơ; đã thẩm định, giải quyết và trả kết quả 565 hồ sơ; 27 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; trả lại 10 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết.

Ngoài ra, Sở tiếp nhận 5.353 thông báo thực hiện khuyến mại của các doanh nghiệp, tổ chức (trong đó 4.444 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, chiếm tỷ lệ 83%). Đối với các thông báo này, Sở chỉ tiếp nhận và lưu để theo dõi; không phải giải quyết và trả kết quả.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị đảm bảo phù hợp với các Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh, Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh và vị trí việc làm đã được phê duyệt.

- Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 2115/2006/QĐ- UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh và Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý (có hiệu lực từ ngày 25/9/2020).

- Tiếp tục thực hiệu có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế theo đúng lộ trình đã được phê duyệt. Trong năm 2020, Sở đã tinh giản 01 chỉ tiêu biên chế công chức; điều chỉnh giảm 02 biên chế công chức và tiếp nhận 01 công chức đến đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc sở; tổng cộng trong năm đã tinh giản 04 chỉ tiêu biên chế công chức.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trên cơ sở biên chế được giao; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên theo đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện đúng quy định của pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm; tuyển dụng, sử dụng; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

- Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ; ...

- Triển khai kịp thời các quy định về cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, phụ cấp ngoài lương, các quy định của pháp luật về khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên.

6. Cải cách tài chính công

- Tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính; xử lý nghiêm các hành vi gây lãng phí trong sử dụng ngân sách, trong quản lý và sử dụng tài sản của nhà nước tại cơ quan, đơn vị. Cơ quan Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm; thực hiện phân bổ, công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định.

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc giao quyền tự chủ và đặt hàng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

7. Hiện đại hóa hành chính

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tiếp tục khai thác tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, …. Các văn bản, tài liệu đi, đến giữa các phòng, đơn vị được thực hiện trao đổi qua môi trường mạng. Triển khai ứng dụng chữ ký số của cơ quan trong phát hành văn bản; hạn chế việc gửi văn bản giấy. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc. Trang thông tin điện tử của Sở đã được nâng cấp, vận hành và hoạt động ổn định, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đầy đủ hệ thống một cửa điện tử. Bộ thủ tục hành chính gồm 124 thủ tục cấp tỉnh (chiếm tỷ lệ 100%) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương hiện đã được cập nhật và triển khai cung cấp ở mức độ 3, 4 tại địa chỉ dichvucong.haiduong.gov.vn.

- Hoàn thành báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; đồng thời xây dựng kế hoạch và đề xuất nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

- Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo đúng quy định.

- Thường xuyên duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan Văn phòng sở. Triển khai sửa đổi, bổ sung các quy trình tác nghiệp và tài liệu của Hệ thống để đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Xây dựng kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ theo đúng yêu cầu của Hệ thống. 

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (12/22/2021 4:31:26 PM)
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (2/22/2021 10:35:45 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (1/27/2021 1:51:32 PM)
Thông báo kết quả tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương Hải Dương năm 2020 (12/31/2020 8:55:19 AM)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 của Sở Công Thương năm 2020 (12/23/2020 8:44:17 AM)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (10/20/2020 9:01:36 AM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019 (3/8/2019 3:54:29 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (3/7/2019 9:52:08 AM)
Sở Công Thương thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 (2/14/2019 10:01:04 AM)
Thứ trưởng Bộ Công Thương thăm và chúc Tết Sở Công Thương Hải Dương (2/4/2019 2:35:25 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son