SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Văn phòng

8/21/2017 3:32:43 PM
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước
Ngày 18/8/2017, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1205/KH-SCT, về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 3420/KH-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2017 và Kế hoạch số 2015/KH-SCT ngày 30/12/2016 về cải cách hành chính của Sở năm 2017. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành công thương; huy động, tăng cường sự tham gia giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực dịch vụ hành chính công của Sở; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Để thực hiện mục đích nêu trên một cách hiệu quả, chất lượng, có tác động tích cực trong toàn cơ quan, đơn vị, Kế hoạch đã đề ra các yêu cầu cụ thể như:  (1) Công tác tuyên truyền phải thiết thực, có hiệu quả, phong phú về nội dung và hình thức. Các hoạt động tuyên truyền phải đi vào trọng tâm, trọng điểm; chủ yếu tập trung tuyên truyền đến các đối tượng là tổ chức, công dân và cán bộ trực tiếp giải quyết các công việc có liên quan đến dịch vụ hành chính công của Sở. (2) Nội dung tuyên truyền phải gắn với lộ trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; kết hợp việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL thuộc ngành quản lý và (3) Kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

* Về nội dung: Kế hoạch tập trung vào thực hiện 03 nhóm nội dung chính. Cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành, trung ương, như:

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/06/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP;

- Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

- Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

- Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính.

2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn của tỉnh

- Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 19/11/2013 tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC tại các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 21/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về công khai, minh bạch thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Kế hoạch triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Kế hoạch CCHC năm 2017 của tỉnh và các văn bản khác có liên quan đến công tác CCHC.

3. Các nội dung tuyên truyền khác

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính.

- Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính ở từng lĩnh vực; lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ khen thưởng, kỷ luật.

- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan nhà nước; vai trò tham gia giám sát của người dân; trách nhiệm của người dân trong việc tham gia giám sát công tác cải cách hành chính ở các cấp.

- Việc thực hiện cơ chế một cửa; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

- Thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân; các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính.

- Phổ biến các vấn đề liên quan đến các bước thực hiện, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

- Thông tin, hướng dẫn truy cập, sử dụng thủ tục hành chính qua mạng Internet, ứng dụng chính phủ điện tử.

* Về hình thức và biện pháp tuyên truyền: Kế hoạch cũng tập trung vào 03 hình thức chủ yếu: (1) Thông qua Bản tin, Website và các phương tiện thông tin đại chúng khác. (2) Phổ biến, quán triệt, lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các buổi họp sơ kết, tổng kết; các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực các phòng, đơn vị trực thuộc quản lý; đưa thông tin cải cách hành chính một cách thích hợp vào chương trình họp định kỳ của Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. (3) Gắn nội dung công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua - khen thưởng trong hoạt động của từng phòng, đơn vị và các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên.

Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở làm đầu mối triển khai, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch này; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về cải cách hành chính để tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp có liên quan đến dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực mình quản lý v.v…

Nguồn Bài: Nguyễn Lương Ngọc (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao theo Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP (9/18/2020 7:48:08 AM)
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015 (9/15/2020 9:45:55 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính quý III/2020 (9/7/2020 9:53:15 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (7/27/2020 8:26:18 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính (12/23/2019 10:17:25 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 (6/21/2019 8:47:57 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son