SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/2/2019

Văn phòng

9/9/2016 4:01:27 PM
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của Sở Công Thương
Thông qua kế hoạch, Sở Công Thương yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phải thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

Với mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý, đồng thời tăng cường sự tham gia giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trong việc thực hiện dịch vụ hành chính công của Sở Công Thương, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hải Dương trong tình hình mới.

Thực hiện Kế hoạch số 2986/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước của tỉnh năm 2016, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2016 và yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc sở phối hợp tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội quy, thời gian và nhiệm vụ được giao.

Nội dung tuyên truyền, tập huấn gồm: Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/06/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Tăng cường tuyên truyền Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính.

Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 19/11/2013 tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC tại các sở, ban , ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về công khai, minh bạch thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính. Kế hoạch CCHC năm 2016 của tỉnh và các văn bản khác có liên quan đến công tác CCHC.

Thông qua kế hoạch, Sở Công thương yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phải thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng phòng, ban, đơn vị. Lồng ghép việc tuyên truyền CCHC nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến CCHC. Đáp ứng kịp thời nhu cầu cán bộ, công chức, viên chức và mọi tâng lớp nhân dân trong việc năm bắt, tìm hiểu thông tin về CHCC nhà nước, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính. Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền kết hợp với hình thức tuyên truyền thông qua ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Các phòng, ban, đơn vị tham gia công tác tuyên truyền cần nghiêm túc chấp hành kế hoạch đề ra, đồng thời nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào công việc của mình.

Nguồn Bài: Phạm Mạnh Hùng (Văn phòng Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (2/18/2019 2:21:35 PM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 (1/9/2019 3:06:46 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (11/28/2018 2:41:59 PM)
4 cách nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương Hải Dương (8/7/2018 9:52:50 AM)
Sở Công Thương giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh vực quản lý (6/8/2018 9:45:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến (5/14/2018 2:21:38 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 (3/19/2018 9:03:01 AM)
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính (1/24/2018 7:54:02 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son