SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

4/23/2020 4:23:56 PM
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020
Ngày 15/4/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch Số 1212 /KH-UBND về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020.

Theo Kế hoạch, việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Khu vực, cấp Quốc gia năm 2020, nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước; góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại nông thôn, phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp nông thôn.

Song song với đó, tổ chức bình chọn sản phẩn CNNTTB các cấp tạo động lực cho cơ sở công nghiệp nông thôn phát huy lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đồng thời, tận dụng nguyên liệu tại địa phương, giải quyết việc làm tại chỗ, đóng góp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Các đơn vị, cơ sở công nghiệp nông thôn được bình chọn là sản phẩm CNNTTB được in hoặc dán nhãn Logo của Chương trình trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được công nhận; được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp (có giá trị trong thời gian 02 năm) và các giải thưởng khác kèm theo của hội đồng bình chọn các cấp; được thưởng bằng tiền mặt cho sản phẩm được bình chọn là sản phẩm CNNTTB; cấp huyện 02 triệu đồng/sản phẩm, cấp tỉnh 03 triệu đồng/sản phẩm, cấp khu vực thực hiện theo quy định; được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công và các nguồn kinh phí khác để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, xúc tiến thương mại, đào tạo lao động theo các chương trình khuyến công quốc gia và địa phương…

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và TVPTCN hướng dẫn các đơn vị, cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện theo đúng Kế hoạch. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố… tổ chức thực hiện có hiệu quả bình chọn sản phẩm CNNTTB các cấp.

Nội dung Kế hoạch Số 1212 /KH-UBND;

Phụ lục 01 hướng dẫn ban hành kèm theo Kế hoạch. 

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Khảo sát hỗ trợ khuyến công tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh (9/16/2021 10:20:44 AM)
Tỉnh Hải Dương tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2021 (5/28/2021 9:10:10 AM)
Hoạt động khuyến công - Động lực cho phát triển CNNT giai đoạn 2021 - 2025 (3/26/2021 9:04:48 AM)
Trình diễn kỹ thuật chế biến hàng nông sản xuất khẩu (12/15/2020 4:13:39 PM)
Tỉnh Hải Dương có 03 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc 2020 (12/7/2020 7:45:13 AM)
04 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020 (6/19/2020 7:44:18 AM)
Hướng dẫn bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020 (5/5/2020 8:09:20 AM)
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia (4/21/2020 10:52:17 AM)
Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hiện trạng và giải pháp phát triển (2/10/2020 10:47:01 AM)
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thực hiện 14 đề án khuyến công địa phương và quốc gia (1/16/2020 3:25:16 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son