SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Văn phòng

10/22/2017 3:04:52 PM
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý
Cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND tỉnh quản lý và công chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Sở quản lý.

Với mục đích bồi dưỡng, thử thách cán bộ quản lý, giúp cán bộ trưởng thành hơn, toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở đó, từng bước điều chỉnh, bố trí cán bộ hợp lý, tạo nguồn cán bộ cho công tác quy hoạch của ngành và thực hiện chuẩn hóa cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và những năm tiếp theo. Từng bước đưa công tác luân chuyển cán bộ thành nề nếp và việc làm thường xuyên, loại bỏ những quan điểm, tư duy cũ, ngại thay đổi trong công tác cán bộ, từ đó nâng cao chất lượng, trình độ, hiệu quả công tác và uy tín của cán bộ. Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND tỉnh quản lý và Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Sở quản lý.

Cả 02 Kế hoạch này đều được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với việc luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện đúng các quy định, trình tự về luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý một cách khách quan, công tâm, công khai trên nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; gắn với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; căn cứ vào yêu cầu công tác và phù hợp với trình độ năng lực của công chức lãnh đạo, quản lý.

Đối với Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND tỉnh quản lý

Đối tượng:  Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại; Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Phương thức: Thực hiện việc luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường sang các vị trí tương đương của các sở, ngành khác trong tỉnh hoặc từ Chi cục Quản lý thị trường về Khối Văn phòng sở, sang Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại hoặc Giám đốc Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp sang Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và ngược lại hoặc về các phòng thuộc sở Công Thương; Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp hoặc Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại của Sở Công Thương sang các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành khác.

Đối với Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Sở quản lý

Đối tượng: Trưởng phòng, Chánh Thanh tra sở, Chánh Văn phòng sở; Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng; Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trưởng, Trưởng phòng, Đội trưởng thuộc Chi cục Quản lý thị trường; Phó Trưởng phòng, Phó Đội trưởng thuộc Chi cục Quản lý thị trường.

Phương thức: Đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc sở:  Thực hiện việc luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ phòng này sang phòng khác trong khối Văn phòng sở; từ các phòng thuộc sở sang Chi cục Quản lý thị trường; từ các phòng thuộc sở sang Trung tâm Xúc tiến thương mại hoặc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Đối với Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường: Thực hiện việc luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ Chi cục Quản lý thị trường về các phòng thuộc Sở, Trung tâm Xúc tiến thương mại hoặc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Đội trưởng và Phó Đội trưởng thuộc Chi cục Quản lý thị trường: Thực hiện việc luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ Chi cục Quản lý thị trường về các phòng thuộc Sở; giữa các phòng thuộc Chi cục Quản lý thị trường; giữa các đội thuộc Chi cục Quản lý thị trường; giữa các phòng với các đội thuộc Chi cục Quản lý thị trường.

Về điều kiện, thời hạn, chế độ chính sách, trình tự xây dựng và phê duyệt kế hoạch, trình tự luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được xây dựng  theo đúng Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh./.

Nguồn Bài: Bùi Thúy Giang

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao theo Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP (9/18/2020 7:48:08 AM)
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015 (9/15/2020 9:45:55 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính quý III/2020 (9/7/2020 9:53:15 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (7/27/2020 8:26:18 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính (12/23/2019 10:17:25 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 (6/21/2019 8:47:57 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son