SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

4/19/2018 3:47:07 PM
Kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Ngày 18/4/2018, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 535/KH-SCT, về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị quan trọng, khơi dậy tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân. Thông qua các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục tìm hiểu và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Đồng thời, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm (2016-2020).

Để thực hiện mục đích nêu trên một cách hiệu quả, chất lượng, có tác động tích cực trong toàn cơ quan, đơn vị, Kế hoạch đã đề ra yêu cầu: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm.

* Về nội dung: Kế hoạch tập trung vào thực hiện 03 nội dung sau:

1. Tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, bảo đảm tính hiệu quả, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Đảng và Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đi đôi với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; ứng dụng hoa học, kỹ thuật; giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng các việc làm thiết thực, hiệu quả. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua.

* Về hình thức tổ chức

- Tổ chức phát động thi đua, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp giao ban; thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên website của Sở; treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng.

- Tổ chức buổi giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó tạo không khí phấn khởi, cổ vũ phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

+ Thời gian: tháng 5 năm 2018.

+ Nội dung: 04 môn: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng.

+ Đơn vị tổ chức: Văn phòng Sở.

+ Đơn vị phối hợp: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Ban nữ công.

+ Thành phần tham gia: cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở.

Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện  theo Kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc của UBND tỉnh, Kế hoạch của Sở và động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các chương trình, các buổi giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn Bài: Tăng Thị Trà (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Họp Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (6/15/2020 8:01:46 AM)
Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (5/25/2020 10:58:41 AM)
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2020 (5/13/2020 10:29:00 AM)
Chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 (4/27/2020 10:09:00 AM)
Bảo đảm TTATGT dịp Lễ 30/4 - 01/5/2020 (4/21/2020 8:57:49 AM)
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (4/16/2020 4:14:38 PM)
Rà soát và điều chỉnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh (2/28/2020 3:00:33 PM)
Thành tựu và những bài học kinh nghiệm trước Đại hội Đảng XIII (2/18/2020 10:15:51 AM)
Giao lưu “60 năm son sắt nghĩa tình Phú Yên- Hải Dương” (12/27/2019 3:51:49 PM)
Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Phú Yên - Hải Dương (12/26/2019 2:10:06 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son