SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 22/10/2020

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

6/24/2019 7:43:26 AM
Hoạt động khuyến công tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014-2018
Hoạt động khuyến công trong những năm qua đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ổn định, mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…
 
Trong 5 năm (2014-2018), thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động khuyến công tỉnh Hải Dương đã huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động và góp phần xây dựng nông thôn mới, khuyến khích hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường gắn với phát triển kinh tế. Ngoài ra, hoạt động khuyến công còn là cầu nối hiệu quả để tạo nên sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn với các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Trong những năm qua, Sở Công Thương Hải Dương tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện tới các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh những văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công của trung ương và địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách khuyến công được thực hiện dưới nhiều hình thức, phong phú, đa dạng, kịp thời và góp phần tích cực cho các cấp, các ngành nắm bắt để chỉ đạo, phối hợp tham gia thực hiện chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh; các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đã tích cực chủ động tham gia, thụ hưởng chính sách, huy động bổ sung các nguồn lực để đầu tư, phát triển sản xuất, phát triển tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn; Thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai, nghiệm thu, quyết toán các đề án khuyến công theo đúng quy định; Phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ sở công nghiệp trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2014-2018

Hoạt động khuyến công trong những năm qua đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ổn định, mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện các đề án khuyến công đã kịp thời động viên, khuyến khích các cơ sở công nghiệp mạnh dạn áp dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường tiêu thụ; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về hiệu quả của chính sách khuyến công đối với việc phát triển tiểu thủ công nghiệp nói riêng, phát triển công nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh, cụ thể như:

* Về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất

Giai đoạn từ năm 2014-2018, Sở Công Thương đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện 66 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các đề án là 11,072 tỷ đồng, bao gồm:

- Thực hiện 05 đề án hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các đề án là 1,55 tỷ đồng (trong đó có 03 đề án khuyến công được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của tỉnh, kinh phí hỗ trợ là 800 triệu đồng; 02 đề án khuyến công được hỗ trợ từ nguồn kinh phí quốc gia, kinh phí hỗ trợ là 750 triệu đồng).

- Thực hiện 55 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất, với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các đề án là 8,615 tỷ đồng (trong đó có 50 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh, kinh phí hỗ trợ là 7,715 tỷ đồng; 05 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, kinh phí hỗ trợ là 900 triệu đồng).

- Thực hiện 06 đề án cho các cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp, kinh phí hỗ trợ là 907 triệu đồng.

 Sản xuất gốm sứ tại Công ty CP Gốm Chu Đậu

* Về hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Trong giai đoạn 2014-2018, Sở Công Thương đã tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương và các văn bản pháp luật hướng dẫn tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 03 đợt bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu (Thực hiện 03 đề án về bình chọn sản phẩm CNNT cấp tỉnh vào các năm 2014, 2016, 2018, với tổng kinh phí thực hiện là 686,2 triệu đồng, lựa chon được 132 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh). Đồng thời tích cực thực hiện và chỉ đạo Trung tâm Khuyến công &TVPTCN tham gia hội chợ, xúc tiến thương mại, công nghiệp trong và ngoài nước, bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm CNNT của tỉnh, góp phần đẩy mạnh phát triển CNNT tại các địa phương trong tỉnh (thực hiện 03 đề án từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh để hỗ trợ cho các cơ sở CNNT tham gia hội trợ, triển lãm trong nước là 221 triệu đồng).

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác khuyến công giai đoạn 2014-2018, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong hoạt động khuyến công như :

- Số lượng các cơ sở sản xuất CNNT tham gia các chương trình khuyến công còn ít; các đề án khuyến công chưa đa dạng, chủ yếu tập trung vào nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị là chủ yếu.

- Một số nội dung khuyến công chưa thực hiện được, như: hỗ trợ về liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề, xây dựng các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và thực hiện tốt công tác khuyến công, trong thời gian tới cần có sự quan tâm hơn nữa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là việc bố trí tăng ngân sách cho thực hiện các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phối hợp, lồng ghép chương trình khuyến công với thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu khác như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn,…

Sở Công Thương tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công  tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh nhằm giúp các cơ sở CNNT nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tạo việc làm cho lao động nông thôn,  góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động ở khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

 

Nguồn Bài: Nguyễn Hồng Chuyến

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
04 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020 (6/19/2020 7:44:18 AM)
Hướng dẫn bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020 (5/5/2020 8:09:20 AM)
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 (4/23/2020 4:23:56 PM)
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia (4/21/2020 10:52:17 AM)
Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hiện trạng và giải pháp phát triển (2/10/2020 10:47:01 AM)
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thực hiện 14 đề án khuyến công địa phương và quốc gia (1/16/2020 3:25:16 PM)
Ghi nhận từ công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu (1/2/2020 9:19:24 AM)
Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2019 (9/24/2019 9:14:25 AM)
02 sản phẩm tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (9/12/2019 10:02:30 AM)
Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (6/26/2019 2:08:10 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son