SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Quy hoạch, Hạ tầng, Tiểu thủ CN

5/24/2019 4:14:58 PM
Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ
.
a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Chủ đầu tư, nhà đầu tư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý thương mại thẩm định và  trình Lãnh đạo Sở lựa chọn các chợ trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định; trường hợp từ chối Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ, Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Trả kết quả cho tổ chức.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính.

- Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Chủ đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

- Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ. Sở Công Thương sẽ có thông báo trả kết quả cho chủ đầu tư, nhà đầu tư .

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ

- Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư; chủ đầu tư;

- Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (bao gồm: thuyết minh dự án, thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư hoặc thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán) được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt

* Số lượng hồ sơ: Chủ đầu tư, nhà đầu tư đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ   lập 02 bộ hồ sơ:  01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền;  01 bộ lưu tại nhà đầu tư, chủ đầu tư

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Không quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư; nhà đầu tư

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hải Dương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương chủ trì và phối hợp với các Sở ngành liên quan.

 g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ

h) Phí, lệ phí: Không quy định

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

k) Các nguyên tắc và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Mỗi xã chỉ được hỗ trợ đầu tư xây dựng tối đa 01 (một) chợ

- Mỗi dự án đầu tư xây dựng chợ chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ hoặc chính sách khuyến khích theo quy định này 01 (một) lần, cụ thể như sau:

+ Đối với chợ hạng 2, chợ đầu mối nông sản thực phẩm: Hỗ trợ làm 02 đợt. Đợt 1 hỗ trợ 50% kinh phí, được hỗ trợ khi dự án bắt đầu khởi công xây dựng, đợt 02 hỗ trợ 50% kinh phí được hỗ trợ còn lại sau khi quyết toán công trình;

+ Chợ hạng 3: Hỗ trợ 01 đợt khi dự án bắt đầu khởi công xây dựng.

- Chợ có trong quy hoạch và trong danh sách phê duyệt hỗ trợ hàng năm của UBND tỉnh.

- Dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng mới hay cải tạo nâng cấp chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:      

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/23/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của Uỷ ban nhân dân về việc Quy định hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2020.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (5/24/2019 11:03:18 AM)
Thẩm định Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương (5/24/2019 11:00:40 AM)
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (5/24/2019 10:54:33 AM)
Mở rộng cụm công nghiệp (5/24/2019 10:53:35 AM)
Thành lập cụm công nghiệp (5/24/2019 10:52:33 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son