SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 16/1/2021

TIN TỨC, SỰ KIỆN CHUNG

10/28/2020 8:37:28 AM
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp
Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, chiều 27/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành những nội dung cuối cùng theo chương trình, kế hoạch đề ra và tiến hành bế mạc.
 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI đã hoàn thành nhiệm vụ và chúc mừng đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy vừa được Đại hội bầu

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về dự phiên bế mạc và chúc mừng Đại hội. Cùng dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã cơ bản hoàn thành nội dung làm việc và thành công tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội cũng chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, với những thành tích Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, Ban Chấp hành khóa mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện phương châm của Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, xây dựng Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Trong chương trình làm việc chiều 27/10, Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Ðại hội XIII của Ðảng. Đại biểu đã biểu quyết, nhất trí cao với những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết Ðại hội, trong đó có mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, quan điểm định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, thường xuyên, đề án, chương trình trọng điểm trong giai đoạn 2020-2025, để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững”. Cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với các trụ cột: công nghiệp công nghệ cao công nghiệp hỗ trợ; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ chất lượng cao; phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII Phạm Xuân Thăng tặng hoa chúc mừng các đồng chí uy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành khóa XVI đã hoàn thành nhiệm vụ và không tái cử trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Thăng,  Bí thư Tỉnh uỷ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, động viên, khích lệ tỉnh Hải Dương trong quá trình xây dựng, phát triển và chuẩn bị tiến hành Ðại hội Ðảng bộ tỉnh; cũng như những đóng góp quan trọng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, trong đó có những đồng chí nay đã hoàn thành nhiệm vụ, không tiếp tục tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và các đồng chí đã nghỉ hưu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII mà Đại hội vừa biểu quyết nhất trí thông qua được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, với quyết tâm chính trị rất cao, thể nguyện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu bế mạc Đại hội

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sớm được triển khai và thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị, các cấp ủy đảng và chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng vũ trang cần phải chủ động đổi mới, sáng tạo để nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tích cực hội nhập; nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Trước mắt, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nắm vững chủ trương, quan điểm, phương châm của Nghị quyết Đại hội để thống nhất trong nhận thức, tư duy và hành động. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cần chỉ đạo rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và công trình trọng điểm phù hợp. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể toàn khóa, từng năm, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021- 2025, giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Để triển khai Nghị quyết có hiệu quả, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, công việc và giải pháp đột phá; xác định rõ nguồn lực đầu tư, tránh dàn trải; gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên theo hướng rõ việc, rõ người, rõ thời gian hoàn thành; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Đồng thời, phát huy tính chủ động, tính sáng tạo nhằm khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Với quyết tâm xác định mục tiêu trong những năm tới tỉnh Hải Dương trở thành vùng kinh tế trọng điểm khu vực đồng bằng sông Hồng. Cùng với giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo bước phát triển nhanh, vững chắc để Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Đại hội, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh; các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh sớm tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; đồng thời quyết định lựa chọn các chương trình, đề án và công trình, dự án trọng điểm để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ tạo thêm động lực mới với quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, thách thức để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục có bước đi lên mạnh mẽ, vững chắc, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh và những người con quê hương Hải Dương hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Xứ Đông văn hiến, hướng về xây dựng quê hương; đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng, đề cao tinh thần trách nhiệm; cùng chung ý chí, khát vọng phát triển quê hương; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đề ra.

Nguồn Bài: haiduong.gov.vn

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tập trung quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021 (1/12/2021 4:07:42 PM)
Phát triển thương mại điện tử: Hướng đi tất yếu để hội nhập (1/4/2021 2:54:04 PM)
Chuyển đổi mô hình bán hàng đa kênh: Thay đổi để thích ứng (12/29/2020 10:32:42 AM)
02/04 hội chợ, triển lãm thương mại được tổ chức thực hiện năm 2020 (12/21/2020 4:05:48 PM)
Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh 2021 (12/10/2020 9:58:31 AM)
Hưởng ứng tuyên truyền "Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2020” (12/1/2020 9:02:00 AM)
Chương trình “Vì một cộng đồng ASEAN Thịnh vượng & Phát triển bền vững” (11/23/2020 3:46:47 PM)
Hiệp định RCEP: Đừng để chỉ nước ngoài hưởng lợi, hàng Trung Quốc tràn vào (11/19/2020 9:33:16 AM)
Cầu nối giúp doanh nghiệp phát triển (11/11/2020 8:19:31 AM)
“Cú huých” từ đề án khuyến công điểm (11/6/2020 8:50:07 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son