SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

5/25/2020 10:53:27 AM
Công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2011 - 2020
Hiện tại, 126/126 TTHC cấp tỉnh (đạt tỷ lệ 100%) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được giải quyết theo cơ chế một cửa theo đúng quy định.
 
* Về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Những năm gần đây, Sở Công Thương tích cực thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Công Thương trên nhiều lĩnh vực như: Xăng dầu, kinh doanh khí; thuốc lá; quảng cáo; thực phẩm, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; xúc tiến thương mại, lưu thông hàng hóa trong nước,…

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch kiểm soát TTHC của UBND tỉnh, Sở xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC của Sở và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Năm 2012 rà soát 29 thủ tục, trong đó đề nghị giữ nguyên 17 thủ tục, kiến nghị đơn giản hóa 12 thủ tục; năm 2014 rà soát 41 thủ tục, trong đó đề nghị giữ nguyên 32 thủ tục, kiến nghị đơn giản hóa 09 thủ tục; năm 2015 rà soát 04 thủ tục, trong đó đề nghị giữ nguyên 03 thủ tục, kiến nghị đơn giản hóa 01 thủ tục; năm 2016 rà soát 21 thủ tục, trong đó đề nghị giữ nguyên 09 thủ tục, kiến nghị đơn giản hóa 02 thủ tục, kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết 11 thủ tục; năm 2017 rà soát 26 thủ tục, trong đó đề nghị giữ nguyên 22 thủ tục, kiến nghị đơn giản hóa 01 thủ tục, kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết 04 thủ tục; năm 2018 rà soát 32 thủ tục, trong đó đề nghị giữ nguyên 21 thủ tục, kiến nghị đơn giản hóa 04 thủ tục, kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết 07 thủ tục; năm 2019 rà soát 47 thủ tục, trong đó đề nghị giữ nguyên 40 thủ tục, kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ 03 thủ tục, kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết 04 thủ tục.

* Về công bố, công khai thủ tục hành chính

Sở Công Thương thường xuyên rà soát, thống kê TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, bãi bỏ và các quy định có liên quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở cũng đã xây dựng các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ban hành gồm 126 quy trình giải quyết thủ tục cấp tỉnh; 13 quy trình giải quyết thủ tục cấp huyện.

Trước ngày 01/3/2019, Sở thực hiện công khai danh mục và toàn bộ nội dung thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng sở theo đúng quy định. Từ ngày 01/3/2019, Sở tích cực phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công niêm yết công khai danh mục và nội dung TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm.

Ngoài ra, bộ thủ tục hành chính của Sở Công Thương gồm 126 thủ tục cấp tỉnh, 13 thủ tục cấp huyện được công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ sct.haiduong.gov.vn và trên hệ thống dịch vụ công - một cửa điện tử của tỉnh.

Hiện tại, 126/126 TTHC cấp tỉnh (đạt tỷ lệ 100%) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được giải quyết theo cơ chế một cửa theo đúng quy định. Kết quả cụ thể như sau:

+  Năm 2011: tiếp nhận và giải quyết 325 hồ sơ các loại; trả kết quả đúng và trước hạn 309 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 95%; 16 hồ sơ trễ hạn, chiếm tỷ lệ 5%.

+ Năm 2012: tiếp nhận và giải quyết 339 hồ sơ các loại; trả kết quả đúng và trước hạn 328 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 96,7%; 11 hồ sơ trễ hạn, chiếm tỷ lệ 3,2%.

+ Năm 2013: tiếp nhận và giải quyết 538 hồ sơ các loại; trả kết quả đúng và trước hạn 530 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 98,5%; 08 hồ sơ trễ hạn, chiếm tỷ lệ 1,5%.

+ Năm 2014: tiếp nhận và giải quyết 385 hồ sơ các loại; trả kết quả đúng và trước hạn 383 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,5%; 02 hồ sơ trễ hạn, chiếm tỷ lệ 0,5%.

+ Năm 2015: tiếp nhận và giải quyết 368 hồ sơ các loại; trả kết quả đúng và trước hạn 366 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,5%; 02 hồ sơ trễ hạn, chiếm tỷ lệ 0,5%.

+ Năm 2016: tiếp nhận và giải quyết 429 hồ sơ các loại; 100% hồ sơ trả kết quả đúng và trước hạn.

+ Năm 2017: tiếp nhận và giải quyết 558 hồ sơ các loại; 100% hồ sơ trả kết quả đúng và trước hạn.

+ Năm 2018: tiếp nhận và giải quyết 512 hồ sơ các loại; 100% hồ sơ trả kết quả đúng và trước hạn.

+ Năm 2019: tiếp nhận và giải quyết 623 hồ sơ các loại; 100% hồ sơ trả kết quả đúng và trước hạn.

+ Năm 2020 (đến hết tháng 3): tiếp nhận 201 hồ sơ các loại; đã giải quyết và trả kết quả 181 hồ sơ; 17 hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hạn); trả lại 03 hồ sơ do không đủ điều kiện. 100% hồ sơ trả kết quả đúng và trước hạn.

Thực hiện đúng quy định việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 28/02/2019, Sở thực hiện công khai các nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng sở. Từ ngày 01/3/2019, Sở tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính từ Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển về.

* Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC, từ năm 2018, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị tư vấn triển khai đầy đủ hệ thống một cửa điện tử. Bộ thủ tục hành chính gồm 126 thủ tục cấp tỉnh (chiếm tỷ lệ 100%) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương hiện đã được cập nhật và triển khai cung cấp ở mức độ 3, 4 tại địa chỉ dichvucong.haiduong.gov.vn. Kết quả tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4: năm 2018 là 984/2.285 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 43,1%); năm 2019 là 1.630/3.847 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 42,4%); năm 2020 (tính đến hết tháng 3) là 682/1.140 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 59,8%) (số hồ sơ thống kê trên bao gồm cả thông báo khuyến mai một chiều do các doanh nghiệp thông báo tới Sở để theo dõi, không phải giải quyết và trả kết quả). Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 và Kế hoạch số 1573/KH-UBND ngày 12/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương và Bưu điện tỉnh đã ký Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính số 01/TTHT/HCC/SCTHD/BĐHD ngày 15/7/2017.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí (6/25/2020 9:27:08 AM)
Hải Dương tham dự Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)” (6/16/2020 9:50:22 AM)
Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp (6/13/2020 10:55:23 AM)
Hải Dương tham gia Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 (6/8/2020 8:38:11 AM)
Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) (6/2/2020 8:03:53 AM)
Sở Công Thương Hải Dương hiện đại hóa hành chính (5/22/2020 2:41:02 PM)
Phối hợp, đẩy mạnh tiêu thụ vải quả của Hải Dương niên vụ 2020 (5/21/2020 3:05:03 PM)
Mời tham gia các khóa tập huấn về cam kết Hiệp định EVFTA (5/20/2020 4:41:17 PM)
Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh tháng 4/2020 (5/11/2020 9:34:24 AM)
Phương án chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu để ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (4/2/2020 10:02:28 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son