SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2019

TIN TỨC, SỰ KIỆN CHUNG

1/2/2019 8:32:33 AM
Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Nhân dịp năm mới 2019, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Hải Dương.

- Năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Hải Dương đã đạt được những kết quả quan trọng nào?
- Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Hải Dương đứng trước nhiều khó khăn, thách thức do sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, quy mô của nhiều doanh nghiệp còn nhỏ, ít dự án có quy mô đầu tư lớn và sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao... Song với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện. 

Tiếp đà thắng lợi của những năm trước, tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả 15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 9,1% so với năm 2017 (kế hoạch tăng 8% trở lên). Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 18.348 tỷ đồng, tăng 6%. Tỉnh đã tổ chức tổng kết, đánh giá và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tập trung triển khai Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020". Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung thực hiện. Năm 2018, có thêm huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới, 30 xã được công nhận đạt chuẩn, nâng tổng số lên 176 xã đạt chuẩn (chiếm 77,5% tổng số xã). Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất đạt 186.294 tỷ đồng, tăng gần 12,8%. Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, tổ chức tốt Lễ hội vải thiều Thanh Hà - Hải Dương năm 2018. Thông qua lễ hội đã ký kết hợp đồng tiêu thụ vải thiều và các mặt hàng nông sản với một số địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Xuất khẩu tiếp tục có mức tăng trưởng cao, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 6.404 triệu USD, tăng 19% so với năm trước, một số sản phẩm chủ yếu có giá trị xuất khẩu tăng cao như dệt may, sản phẩm và linh kiện điện tử... Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 16.590 tỷ đồng, tăng 11,3%. Đây là năm thứ hai tỉnh tự cân đối được thu chi ngân sách. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có một năm bội thu, đạt 545,7 triệu USD, tăng 63,2%. Giáo dục, đào tạo chuyển biến tích cực, khá toàn diện. Mạng lưới trường lớp được củng cố, phát triển, ngày càng hoàn thiện, đến nay có 653 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 69,32%. Phúc lợi xã hội, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Đời sống, việc làm của nhân dân cơ bản ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc. Việc sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

- Những kết quả đạt được là hết sức ấn tượng nhưng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế, đề nghị đồng chí cho biết đâu là nguyên nhân?

- Trước hết trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn chưa nghiêm. Người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị trách nhiệm chưa cao, chưa chủ động giải quyết công việc dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên giải quyết. Công tác phối hợp xử lý công việc giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện hiệu quả chưa cao, vẫn còn tình trạng chậm trả lời so với yêu cầu, né tránh, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết công việc. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, nhất là công tác quản lý quy hoạch, đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng đô thị. Trong xây dựng nông thôn mới, một số địa phương còn coi trọng và tập trung cho tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng, ít quan tâm đến phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm. Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là thị trường tiêu thụ. Vẫn chưa thu hút được vốn đầu tư của những doanh nghiệp lớn vào tỉnh. Việc giải quyết chế độ cho người có công đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, song vẫn còn một số trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm. Tình hình khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương diễn biến phức tạp. Việc giải quyết một số vụ việc chưa bảo đảm thời hạn theo quy định, vẫn còn tình trạng công dân tập trung khiếu kiện đông người, gửi đơn vượt cấp. Tệ nạn xã hội còn nhức nhối. Tình hình tai nạn giao thông gia tăng, tăng cả 3 tiêu chí. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức chưa đồng đều. Một bộ phận công chức, viên chức tinh thần trách nhiệm chưa cao, năng lực yếu kém, nhất là năng lực phát hiện, chủ động tham mưu giải quyết vấn đề. Nhiều cơ chế, chính sách còn bất cập. Điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết thủ tục hành chính tuy đã được cải thiện một phần nhưng trong một số lĩnh vực gây khó khăn trong quản lý, điều hành cho cơ quan quản lý cũng như hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến chưa mang lại lợi ích thực sự cho người dân, doanh nghiệp. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn chưa được cải thiện nhiều. Một số cơ sở ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến nhiều dự án chậm tiến độ...

Những hạn chế trên một phần do nguyên nhân khách quan, nhưng thẳng thắn đánh giá vẫn chủ yếu do nguyên nhân chủ quan. Trước hết là tinh thần trách nhiệm trong triển khai chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh ở một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt. Người đứng đầu đơn vị còn chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra. Trách nhiệm trong phối hợp xử lý công việc và tổ chức thực hiện chưa chặt chẽ, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm của một bộ phận công chức, viên chức chưa cao, thiếu chủ động trong nghiên cứu, đề xuất, tham mưu.

- Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đặt ra là rất nặng nề, vậy tỉnh cần tập trung thực hiện những giải pháp nào thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh?

- Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, tỉnh đã xác định mục tiêu tổng quát của năm 2019 là tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; từng bước tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh các ngành có lợi thế, có giá trị gia tăng cao. Phát triển kinh tế nhanh đi đôi với phát triển văn hóa và gắn với bảo vệ môi trường; cải thiện, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy. Xây dựng củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu phải thực hiện thật tốt, đặc biệt là chỉ tiêu tổng sản phẩm (GRDP) tăng 8,5% trở lên so với năm 2018.

Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường, đồng thời có nhiều thuận lợi, thời cơ, thách thức đan xen, nhất là nền kinh tế nước ta đang tiếp tục hội nhập và có những thuận lợi từ thương mại, đầu tư quốc tế. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tỉnh đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành. Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ; tổ chức thực hiện tốt Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020". Tiếp tục hỗ trợ các địa phương để về đích nông thôn mới. Đẩy nhanh quy hoạch chi tiết và thu hút đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, dự án đầu tư. Triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế; thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Tập trung thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhất là mục tiêu thành lập mới 2.500 doanh nghiệp trong năm 2019. Đẩy mạnh các hình thức xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư. Tăng cường phối hợp quản lý, đôn đốc, giám sát triển khai các dự án trong và ngoài nước; thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tiếp tục kiểm tra, xử lý đối với các dự án chậm triển khai theo quy định. Phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và chăm sóc sức khỏe người dân. Tiếp tục xây dựng, củng cố và giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", "một cửa hiện đại" trên tất cả các lĩnh vực.

Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 là rất lớn, đòi hỏi chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chung sức đồng lòng, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

 Nhân dịp năm mới, qua Báo Hải Dương, tôi xin gửi lời chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh năm mới gặt hái nhiều thành công mới.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn Bài: baohaiduong.vn

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia: Đổi mới phương thức thực hiện (6/14/2019 8:47:03 AM)
Thanh Hà tổ chức Ngày hội vải thiều (5/27/2019 8:41:43 AM)
30 gian hàng trưng bày tại Ngày hội vải thiều Thanh Hà (5/24/2019 8:21:45 AM)
Ngày 26.5: Ngày hội vải thiều Thanh Hà (5/15/2019 8:59:16 AM)
Xuất khẩu qua thương mại điện tử: Đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới (5/9/2019 9:52:14 AM)
Hải Dương: Tạo điểm nhấn tăng trưởng công nghiệp, thương mại (5/6/2019 9:23:00 AM)
Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (5/4/2019 4:12:33 PM)
85.000-90.000 đồng/kg vải u trứng trắng (5/2/2019 8:53:24 AM)
Ứng phó với phòng vệ thương mại: Không thể lơ là (4/23/2019 1:38:36 PM)
Sở Công Thương đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp thông qua giải quyết nhanh thủ tục hành chính (4/18/2019 4:03:33 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son