SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Lưu thông hàng hoá trong nước

5/16/2019 2:43:11 PM
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

* Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác:

- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trả kết quả cho thương nhân.

* Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ theo quy định như đối với trường hợp cấp mới và gửi về Sở Công Thương trước ba mươi (30) ngày trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính

- Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành:

- Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

- Thương nhân nhận kết quả trực tiếp tại  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy xác nhận. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo Mẫu số 9-Nghị định 83/2014/NĐ-CP);

+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nếu có).

- Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới và gửi về Sở Công Thương trước 30 ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

(Thương nhân nộp hồ sơ: bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

h) Phí, lệ phí: không quy định

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo Mẫu số 9-Nghị định 83/2014/NĐ-CP).

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

          - Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

          - Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 Bộ Công Thương ban hành Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

          - Thông tư 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cấp sửa đổi bổ sung, Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (6/8/2020 11:15:58 PM)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (6/8/2020 3:45:30 PM)
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (6/8/2020 3:37:15 PM)
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (6/8/2020 3:29:46 PM)
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (6/8/2020 3:23:07 PM)
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu (6/8/2020 2:53:44 PM)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu (6/8/2020 2:46:11 PM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (6/8/2020 11:36:32 AM)
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (6/8/2020 10:43:43 AM)
Cấp sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (6/8/2020 10:40:44 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son