SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 24/1/2018

Hoá chất, Vật liệu nổ công nghiệp

10/21/2014 9:58:32 AM
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
.
 a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

          - Tổ chức/cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn thương nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

          - Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về phòng Kỹ thuật An toàn – Môi trường để thẩm định. Trình Lãnh đạo Sở ký cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận sẽ trả lời bằng văn bản cho tổ chức/cá nhân, trong đó nêu rõ lý do.

          - Thu lệ phí và trả kết quả cho thương nhân.

          b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

          - Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận "Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả" hoặc gửi qua đường bưu điện.

          - Tổ chức/cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả".

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo Mẫu số 01 Phụ lục II Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Hai (02) ảnh (cỡ 2 x 3) cm của người trong danh sách đề nghị cấp Giấy lại chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận  đủ hồ sơ theo quy định.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân

          e) Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

          h) Phí, lệ phí: chưa có quy định.

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo Mẫu số 01 Phụ lục II Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

          k) Các điều kiện, nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính: không

          l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

          - Căn cứ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008; Nghị định số 26/2011/NĐ–CP ngày 08 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ–CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

          - Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Mẫu đơn

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/28/2017 3:58:10 PM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/28/2017 3:54:06 PM)
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm. (9/27/2017 10:04:43 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/27/2017 9:38:58 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/27/2017 9:36:51 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/27/2017 9:27:42 AM)
Cấp đổi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (10/21/2014 10:38:21 AM)
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (10/21/2014 10:35:26 AM)
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (10/21/2014 9:58:32 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (10/21/2014 9:34:21 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son