SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 24/1/2018

Hoá chất, Vật liệu nổ công nghiệp

9/27/2017 9:38:58 AM
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, công dân có nhu cầu Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất nộp hồ sơ tại bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" Sở Công thương. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định. Hồ sơ hợp lệ chuyển về phòng Kỹ thuật an toàn môi trường.

- Trường hợp tổ chức, công dân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, phòng Kỹ thuật an toàn môi trường kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ.  Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Trong thời hạn 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Kỹ thuật an toàn môi trường có trách nhiệm xem xét, thẩm định trình lãnh đạo Sở ký. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Thu phí, lệ phí và trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính.

- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công Thương Hải Dương (Số 14A phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện (phụ lục 2 Thông tư số 28/2010/TT-BCT).

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh.

+ Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông tư số 28/2010/TT-BCT.

+ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;

+ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Bản sao văn bản thông báo với cơ quan cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về Phòng cháy và chữa cháy;

+ Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm;

+ Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư số 28/2010/TT-BCT;

+ Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT và được cấp chung một Giấy chứng nhận.

Ghi chú: ’’Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu“ cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên.

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.                      

h) Phí: 1.200.000 đồng/giấy chứng nhận.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đồng thời kinh doanh  hóa chất (phụ lục 2, Thông tư số 28/2010/TT-BCT)

- Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn (theo mẫu tại Phụ lục 3, Thông tư số 28/2010/TT-BCT)

- Bản kê khai nhân sự (theo mẫu tại Phụ lục 4, Thông tư số 28/2010/TT-BCT)

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất trong ngành công nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng:

+ Địa điểm.

+ Bố trí mặt bằng nhà xưởng, kho tàng.

+ Kết cấu và bố trí kiến trúc công trình.

- Điều kiện vế trang thiết bị:

+ Thiết bị sản xuất.

+ Các thiết bị, phương tiện an toàn.

+ Hệ thống xử lý khí thải và chất thải.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn:

+ Phương tiện vận chuyển hóa chất.

+Vận hành an toàn hóa chất.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4 /2011 của Bộ Công thương Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất.

- Thông tư số 170/2016/TT- BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

- Thông tư 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.

Biểu mẫu

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/28/2017 3:58:10 PM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/28/2017 3:54:06 PM)
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm. (9/27/2017 10:04:43 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/27/2017 9:36:51 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/27/2017 9:27:42 AM)
Cấp đổi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (10/21/2014 10:38:21 AM)
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (10/21/2014 10:35:26 AM)
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (10/21/2014 9:58:32 AM)
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (10/21/2014 9:58:32 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (10/21/2014 9:34:21 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son