SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 24/1/2018

Hoá chất, Vật liệu nổ công nghiệp

10/21/2014 9:21:17 AM
Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.
.
 a)   Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, công dân có nhu cầu Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nộp hồ sơ tại bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" thuộc sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, không tiếp nhận mà hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Hồ sơ hợp lệ chuyển về phòng Kỹ thuật an toàn môi trường để kiểm tra, xem xét trình lãnh đạo Sở ký xác nhận.Kết quả đư­ợc chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp không được xác nhận Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Thu phí, lệ phí trả kết quả cho tổ chức, công dân.

            c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”.

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Bản khai báo hóa chất nguy hiểm (01 bản chính);

+ Đối với hóa chất là hóa chất nguy hiểm, hồ sơ kèm theo Phiếu an toàn hóa chất tiếng Việt và bản tiếng nguyên gốc hoặc tiếng Anh (01 bản).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận                                 

i) Phí, lệ phí:

Lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu 100.000 đồng/giấy xác nhận

Lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất 200.000 đồng/giấy xác nhận

k)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai báo hóa chất nguy hiểm ( Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BCT) 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

            Hóa chất đề nghị cấp Giấy xác nhận phải thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hóa chất số 06/2007/QH12, Quốc Hội thông qua ngày 21/11/2007;

+ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

+ Thông tư 40/2011/TT-BCT Qui định về khai báo hóa chất do Bộ Công thương ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2011.

+ Thông tư số 85/2015/TT- BTC ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

Mẫu đơn

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/28/2017 3:58:10 PM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/28/2017 3:54:06 PM)
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm. (9/27/2017 10:04:43 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/27/2017 9:38:58 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/27/2017 9:36:51 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/27/2017 9:27:42 AM)
Cấp đổi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (10/21/2014 10:38:21 AM)
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (10/21/2014 10:35:26 AM)
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (10/21/2014 9:58:32 AM)
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (10/21/2014 9:58:32 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son