SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 28/9/2020

An toàn, vệ sinh thực phẩm; QC thực phẩm

4/24/2019 3:01:51 PM
Cấp Giấy xác nhận công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa nhóm 2
.

 a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

          - Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm hàng hóa nhóm 2 nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương

          - Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ công bố sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân, Sở Công Thương có văn bản xác nhận công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân đó. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận công bố hợp quy sẽ trả lời bằng văn bản cho tổ chức/cá nhân, trong đó nêu rõ lý do.

          - Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính.

- Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

          c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

          - Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương, kết quả nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

          d) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ gồm:

- Bản công bố hợp quy theo Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2011/TT-BCT, ngày 30 tháng 12 năm 2011. 

- Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp;

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa;

- Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến sản phẩm, hàng hóa (tiêu chuẩn TCVN, TCCS hoặc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc quy định kỹ thuật khác;

- Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hóa.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          đ) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

          e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân

          g) Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

          h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy xác nhận công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa nhóm 02.

          i) Phí, lệ phí: không quy định.

          k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản công bố hợp quy theo Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011.

          l) Các điều kiện, nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính: không

          m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

          - Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

          - Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương Quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

          - Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ Công Thương về ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (6/8/2020 1:51:26 PM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (6/8/2020 11:09:25 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son