SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Văn phòng

6/15/2016 3:07:40 PM
Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Công Thương
6 tháng đầu năm, Sở Công Thương đã tích cực triển khai kế hoạch cải cách hành chính theo lĩnh vực phụ trách và đạt được những kết quả khả quan.

Nhằm phát huy kết quả thực hiện cải cách hành chính tại cơ sở, Sở Công Thương đã tích cực triển tuyên truyền cải cách hành chính thông qua nhiều hình thức như đưa tin bài trên trang tin điện tử của Sở, đăng bài viết trên Bản tin Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Hải Dương.

Sở đã hoàn thiện dự thảo để trình UBND tỉnh Quy chế hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương xây dựng và phát triển thương hiệu; Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Ngoài ra, Sở thực hiện niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo đúng quy định. Sáu tháng đầu năm 2016 bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã tiếp nhận chuyển các phòng chuyên môn giải quyết 144 hồ sơ các loại, trả kết quả 124 hồ sơ các loại, còn lại 20 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các phòng, đơn vị cho phù hợp theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Chính phủ và Thông tư số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 06 năm 2015 của  Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Xác định vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, chức vụ và ngạch công chức để làm cơ sở xác định tuyển dụng quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng. Thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí công tác.

Thực hiện tốt cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính  đối với cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp để đảm bảo chi thường xuyên, đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch về tài chính công, ngân sách theo quy định.

Mặt khác, Sở còn thực hiện tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành, 100% các văn bản, tài liệu đi, đến giữa các phòng, được thực hiện trao đổi qua hệ thống, cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc. Thường xuyên duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan Văn phòng Sở và Chi cục Quản lý thị trường.

Trong 6 tháng cuối năm, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện thông kê trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý theo ngành của ba cấp chính quyền; Niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải của Sở tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và  trả kết quả.

Triển khai thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Duy trì thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ. Tăng cường công quản lý ngân sách nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác thu chi ngân sách theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo chi thường xuyên và tiết kiệm đê tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở và Chi cục quản lý thị trường.Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, tuyên truyền các nội dung nhiệm vụ công tác cải cách hành chính./.

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh vực quản lý (6/8/2018 9:45:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến (5/14/2018 2:21:38 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 (3/19/2018 9:03:01 AM)
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính (1/24/2018 7:54:02 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý (10/22/2017 3:04:52 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan (7/25/2017 11:15:41 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son