SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/2/2023

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

9/14/2022 3:26:20 PM
5. Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương
.
 a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Hồ sơ đăng ký có thể gửi trực tiếp, gửi bằng bưu điện hoặc gửi bằng phương tiện điện tử với số lượng một (01) bộ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi trong biên bản tiếp nhận đó. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký gửi bằng đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện. Trường hợp hồ sơ gửi bằng phương tiện điện tử, thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ thời điểm xác nhận bằng thông điệp điện tử của cơ quan có thẩm quyền đăng ký được gửi đi.

- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Thanh tra Sở tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương để thẩm định, trong quá trình thẩm định hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không phù hợp với quy định của pháp luật, Thanh tra Sở soạn công văn trình lãnh đạo Sở ký yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, sửa đổi, bổ sung; trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung phù hợp với quy định của pháp luật soạn thông báo trình lãnh đạo Sở ký chấp nhận. Trường hợp không được chấp nhận Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được công bố công khai và lưu trữ trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký.

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc lưu hành các hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung đã đăng ký.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

-                Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

-                Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

(+) Đơn đăng ký nêu rõ địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Bộ Công Thương hướng dẫn mẫu đơn đăng ký;

(+) Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp nhận

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu đơn - Đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12;

+ Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau.

* Sự phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17/11/2010.

- Nghị định số 99/2011//NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung;

- Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

- Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hải Dương, ngày …… tháng …..năm 20……….

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU,

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

 

Kính gửi: Sở Công Thương Hải Dương

 

- Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh: ……………………………….…………….

- Giấy CNĐKKD/GCNĐKDN/GCNĐT: ………………………………………..

- Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………..

- Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hàng hóa/dịch vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung: ………………………………………

- Điện thoại: ……………… Fax: ……………..Email (nếu có): …………………

Người liên hệ: ………………….………………………………………………….

Điện thoại: …………………… Email (nếu có): …………………..……………

I. Nội dung đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung:

1. Đăng ký lần đầu/đăng ký lại: …………………………………………………

2. Áp dụng cho loại hàng hóa/dịch vụ: ………………………………………….

3. Đối tượng áp dụng (Ghi rõ đối tượng người tiêu dùng là tổ chức, cá nhân hay áp dụng cho tất cả người tiêu dùng): …………….………………………………

4. Phạm vi áp dụng (Ghi rõ áp dụng trên địa bàn xã, một số xã thuộc huyện, thị xã, thành phố hay cả tỉnh) ……………………………………………………….

5. Thời gian áp dụng: Áp dụng từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký.

II. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết và hiểu rằng:   

1. Đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ các quy định pháp luật là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh;

2. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chấp nhận đăng ký có quyền và trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

3. Đã tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và cam kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp kèm theo Đơn đăng ký này không có các điều khoản vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.

4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đăng ký và tài liệu kèm theo.

 

 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- 01 bản cứng Dự thảo hợp đồng có đóng dấu vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

- 01 bản mềm Dự thảo hợp đồng dạng Microsoft Word.

 

 

(1) Đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung.

(2) - Cục Quản lý cạnh tranh: trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên;

- Sở Công Thương: trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi rõ những thông tin sau đây:

Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư.

Địa chỉ liên lạc

Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hàng hóa/dịch vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung

Điện thoại, fax, email (nếu có)

Người liên hệ (Họ tên, điện thoại, email)

(4) Ghi rõ đối tượng người tiêu dùng là tổ chức, cá nhân hay áp dụng cho tất cả người tiêu dùng.

 (5) Áp dụng trên cả nước hay một, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp không áp dụng trên cả nước).

(6) Thời gian bắt đầu áp dụng: ghi thời gian áp dụng cụ thể nếu không áp dụng ngay sau ngày hoàn thành việc đăng ký (nếu có) hoặc ghi áp dụng từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký.

(7) Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Người đại diện theo ủy quyền ký thì cần gửi kèm theo Giấy ủy quyền.

(8) -Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử:

+ 01 bản scan mầu Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và dấu giáp lai toàn bộ văn bản;

+ 01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word;

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác:

+ 01 bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

+ 01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.

 

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
3. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/15/2022 3:51:33 PM)
5. Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương (9/14/2022 3:26:20 PM)
4. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp (9/14/2022 3:22:27 PM)
2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/14/2022 2:41:15 PM)
1. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/14/2022 2:37:16 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son