SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/2/2023

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

9/14/2022 3:22:27 PM
4. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp
.
 
a) Trình tự thủ tục hành chính:

-  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp nộp hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dươngít nhất 15 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể thông báo về việc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trong cùng một văn bản thông báo.

-  Tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. Thời hạn sửa đổi, bổ sung là 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo.

Doanh nghiệp được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo nếu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được thông báo, Sở Công Thương không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Sở Công Thương ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện.

Trường hợp đã thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo với Sở Công Thương nhưng không thực hiện, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Sở Công Thương trước ngày dự kiến tổ chức trong hồ sơ thông báo.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

-       Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

-       Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

-       Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phưong thức đa cấp;

-       Nội dung, tài liệu trình bày tại hội thảo, số lượng người tham gia dự kiến;

-       Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo kèm theo hợp đồng thuê khoán của doanh nghiệp, trong đó quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm, nội dung báo cáo của báo cáo viên;

-       01 bản chính văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được thông báo, Sở Công Thương không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp đa cấp được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo như đã thông báo.

h) Yêu cầu, điều kiện: không.

i) Phí, lệ phí: không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 12 (Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp).

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

Mẫu số 12

TÊN DOANH NGHIỆP                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Số: ……………….                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày............ tháng............. năm........

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi:...........................................................

1.      Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):(1).........................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:....................................

Do:....................................................................................... .....................................................

Cấp lần đầu ngày:............. /.............. /.............. Lần thay đổi gần nhất:.............. /......... /..........

Địa chỉ của trụ sở chính:...........................................................................................................

Điện thoại:......................................................... Fax:.................................................................

2.       Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:................................................

Do:.................................................................... Cấp lần đầu ngày:............... /.............. /..........

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ................................ ngày ...............................................................

3.       Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số:....................................

Do:.................................................................... Cấp ngày:............ /.............. /..........................

        Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại tỉnh/thành phố……...như sau(2):

1. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo:..............................................................................................

2. Thời gian tổ chức:.................................................................................................................

3. Địa điểm tổ chức: .................................................................................................................

4. Nội dung: ...............................................................................................................................

5. Số lượng người tham gia dự kiến:........................................................................................

6.   Văn bản, tài liệu kèm theo:

7. Người liên hệ:...................................................... Điện thoại:

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm về tính họp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Chi nhánh/Văn phòng đại diện

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Ghi chú:

(1)                 Thông tin về doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại địa phương.

 

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
3. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/15/2022 3:51:33 PM)
5. Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương (9/14/2022 3:26:20 PM)
4. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp (9/14/2022 3:22:27 PM)
2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/14/2022 2:41:15 PM)
1. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/14/2022 2:37:16 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son