SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/2/2023

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

9/15/2022 3:51:33 PM
3. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
.
 

 

3.1.        Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

a)  Trình tự thực hiện

-       Doanh nghiệp nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

- Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Sở Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, thông báo cho Bộ Công Thương theo một trong các phương thức: Gửi qua bưu điện; Thư điện tử; Hệ thống công nghệ thông tin quản lý bán hàng đa cấp của Bộ Công Thương.

b)  Cách thức thực hiện:

-       Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

-       Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công.

c)  Thành phần, sổ lượng hồ sơ:

-       Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

-       Báo cáo theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

-       Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d)            Thời hạn giải quyết:10 ngàv kể từ ngàv nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

e)            Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

h)  Yêu cầu, điều kiện: không.

i)    Phí, lệ phí: không.

k) Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-       Mẫu số 11 (Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương)

-       Mẫu số 16 (Báo cáo Sở Công Thương)

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3.2. Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương bị thu hồi

a)  Trình tự thực hiện

-       Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương bị thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Mẫu số 11 và Báo cáo theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP tới Sở Công Thương.

-       Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Sở Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, thông báo cho Bộ Công Thương theo một trong các phương thức: Gửi qua bưu điện; Thư điện tử; Hệ thống công nghệ thông tin quản lý bán hàng đa cấp của Bộ Công Thương.

b)  Cách thức thực hiện:

-       Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

-       Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công.

c)  Thành phần, số lượng hồ sơ:

-       Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

-       Báo cáo theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Số lưọng hồ sơ: 01 bộ.

d)  Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bị thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

e)  Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

h)  Yêu cầu, điều kiện: không.

i)    Phí, lệ phí: không.

k) Tên Mẫu đom, mẫu tờ khai:

-       Mẫu số 11 (Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương)

-       Mẫu số 16 (Báo cáo Sở Công Thương)

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Download biểu mẫu tại đây!

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
3. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/15/2022 3:51:33 PM)
5. Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương (9/14/2022 3:26:20 PM)
4. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp (9/14/2022 3:22:27 PM)
2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/14/2022 2:41:15 PM)
1. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/14/2022 2:37:16 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son