SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/2/2023

Lĩnh vực Giám định thương mại

10/25/2022 4:52:09 PM
2. Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại
.
 

 a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Thương nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ hoặc trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

-  Trường hợp Thương nhân chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương, có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc đã đăng ký dấu nghiệp vụ tại nơi chuyển đi, đến cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ nơi chuyển đến trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển đến và không phải làm thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ.

(Đối với trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện).

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng chuyên môn để xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký Thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ cho thương nhân bằng văn bản; trường hợp từ chối Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành:

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

-  Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

-  Bản chính Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ thực hiện theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT;

-  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:

       + Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện;

       + Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

- Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký.

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: trong thời hạn bẩy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ cho thương nhân bằng văn bản;

            h) Phí, lệ phí: không quy định.

            i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT.

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

          - Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

- Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006.

- Thông tư số 01/2015/TT-BCT  ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương Quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

 

Phụ lục

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT  ngày 12  tháng 01 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 

 

                                                                  Hải Dương, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ

 

Kính gửi: Sở Công Thương[1]

 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa).........................................................................................................................................................................................

 

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ………………………………………..

 

Địa chỉ của trụ sở chính:…………………………………………………..

 

Điện thoại: ........................................ Fax: .................................................

 

Email (nếu có): ……………………………………………………………

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư số: ….......................cơ quan cấp:...................................................... Ngày cấp: ..... /......./………

 

Vốn điều lệ: ............................................................................

 

Nội dung đăng ký:

 

 

 

               Cấp mới                            Thay đổi [2]                           Bổ sung

 

 

 

Lĩnh vực thực hiện dịch vụ giám định: Ví dụ nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, kim loại, hóa chất vv..............................

 

Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 

 

 

 

 

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 


[1] Tên Sở Công Thương nơi thương nhân đăng ký dấu nghiệp vụ

[2] Trong trường hợp đã đăng ký dấu nghiệp vụ nhưng thay đổi tên thương nhân; biểu tượng công ty hoặc nội dung khác, thương nhân gửi kèm theo thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định đã được cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ thông báo hoặc dấu nghiệp vụ giám định cũ đã đăng ký.

 

 

Nguồn Bài: Phòng TT-TT (XTTM, SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
2. Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại (10/25/2022 4:52:09 PM)
1. Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại (10/25/2022 4:29:50 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son