SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/2/2023

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

9/14/2022 2:41:15 PM
2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
.

 
2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

a)  Trình tự thực hiện

-       Doanh nghiệp bán hàng đa cấp đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương khi có một trong các thay đổi liên quan đến: a) Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương; b) Người đại diện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa phương.

-       Tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và xem xét tình đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thưong thông báo bằng ván bản để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. Doanh nghiệp được bổ sung hồ sơ 01 lần trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

-       Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: Trưòng hợp hồ sơ đầy đủ, họp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Mầu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trường hợp từ chối xác nhận, Sở Công Thưong có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

b)  Cách thức thực hiện:

-       Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

-       Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công.

c)  Thành phần, số lượng hồ sơ:

-       Đơn đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

-       01 bản sao giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

-       01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (nếu có) hoặc 01 văn bản ủy quyền cho người đại diện tại địa phương, kèm theo 01 bản sao được chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện đó trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận đăng ký sửa đôi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

h) Yêu cầu, điều kiện: Khi có một trong các thay đổi liên quan đến:

-       Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương;

-       Người đại diện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa phương.

i) Phí, lệ phí: không.

k) Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-       Mẫu số 09 (Đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương)

-       Mẫu số 10 (Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương)

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
3. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/15/2022 3:51:33 PM)
5. Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương (9/14/2022 3:26:20 PM)
4. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp (9/14/2022 3:22:27 PM)
2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/14/2022 2:41:15 PM)
1. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/14/2022 2:37:16 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son