SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/2/2023

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

9/14/2022 2:37:16 PM
1. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
.
 a)        Trình tự thực hiện

-       Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

-       Tiếp nhận hồ sơ: đại diện của Sở Công Thương thường trực tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ và xem xét tình đầy đủ, hợp lệ.

-       Trường hơp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hơp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

-       Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trường hợp từ chối xác nhận, Sở Công Thương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

b)  Cách thức thực hiện:

-       Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

-       Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công.

c)  Thành phần, số lượng hồ sơ:

-       Đơn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Mầu số 07 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

-       01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

-       01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

-       01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (nếu có) hoặc 01 văn bản ủy quyền cho người đại diện tại địa phương, kèm theo 01 bản sao được chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện đó trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương;

- Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương đến thời  điểm nộp hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp đã có hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương trước thời điểm Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phưong thức đa cấp có hiệu lực (danh sách ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, mã số người tham gia, điện thoại liên hệ của người tham gia bán hàng đa cấp) tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp dự kiến hoạt động.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d)  Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

e)  Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương nơi doanh nghiệp dự kiến hoạt động.

g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo mẫu số 08.

h)  Phí, lệ phí: Không

i)    Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-       Mẫu số 07 (Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương);

-       Mẫu số 08 (Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương).

k)  Yêu cầu, điều kiện:

-       Doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có thực hiện chức năng liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;

-       Doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại địa phương.

-       Doanh nghiệp có người tham gia bán hàng đa cấp cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú) hoặc thực hiện hoạt động tiếp thị, bán hàng theo phương thức đa cấp tại địa phương.

l)    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.


Mẫu số 07

TÊN DOANH NGHIÊP              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:...... .....                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày............ tháng.......... năm..........

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯ0NG

Kính gửi:........................................................

1.      Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):............................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:.....................................

Do:....................................... .. ..................................................... ..........................................

Cấp lần đầu ngày:............ /............ /................ Lần thay đổi gần nhất:.............. /......... /...........

Địa chỉ của trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại:........................................................ Fax:..................................................................

2.       Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:................................................

Do:.................................................................... Cấp lần đầu ngày:............. /................ /...........

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ................................ ngày .................................................................

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh/thành phố……………..như sau:

1.      Thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương:..............................

2.       Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các địa điểm kinh doanh nếu có):

Tên doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.....................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Điện thoại: ..................................... Fax; ................................ Emaiỉ: .......................................

Người đứng đầu:........................................................................................................................

Điện thoại liên hệ của người đứng đầu:.................................. Email: .......................................

3.       Người đại diện tại địa phương (trường họp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương):

Họ tên:........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu sổ:..........................................................

Do:.................................................................... Cấp ngày:........... /............. /.............................

Điện thoại: ..................................... Fax: ................................ Email: .......................................

Địa chỉ liên lạc:...........................................................................................................................

Văn bản ủy quyền số:.................... ngày....................................................................................

4.       Văn bản, tài liệu kèm theo:............................................................................................

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm vê tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 08

UBND TỈNH....                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG...                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:………..                                           ...............................      ……,  ngày…..tháng……năm

 

 

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

TẠI ĐỊA PHƯƠNG

 

Sở Công Thương tỉnh/thành phố.......................... xác nhận

1.      Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):............................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:.....................................

Do:..............................................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày:............ /............. /.............. Lần thay đổi gần nhất:............... /......... /............

Địa chỉ của trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại:........................................................ Fax:...................................................................

2.       Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:.................................................

Do:................................................................... Cấp lần đầu ngày:................ /.............. /............

Cấp sửa đổi, bổ sung lần .............................. ngày ……………………..đã đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh/thành phố……………….với nội dung như sau:

1.      Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương:...........................................

2.      Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các địa điểm kinh doanh nếu có):

Tên doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đai diên/địa điểm kinh doanh.....................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ................................. Email:.......................................

Người đứng đầu:........................................................................................................................

Điện thoại liên hệ của người đứng đầu:................................... Email:.......................................

3.      Người đại diện tại địa phương (trường họp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương):

Họ tên:........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu số:..........................................................

Do:................................................................... Cấp ngày:.............. /........ /................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ................................. Email: ......................................

Địa chỉ liên lạc:...........................................................................................................................

Văn bản ủy quyền số:..................... ngày……….


 

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung đã đăng ký, doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Đại diện Sở Công Thưong

(Ký tên và đóng dấu)

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
3. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/15/2022 3:51:33 PM)
5. Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương (9/14/2022 3:26:20 PM)
4. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp (9/14/2022 3:22:27 PM)
2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/14/2022 2:41:15 PM)
1. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (9/14/2022 2:37:16 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son