SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 16/12/2018

Chế độ - Chính sách

7/17/2014 12:00:00 AM
Quyết định 272-QĐ-TLĐ Thu chi, quản lý tài chính CĐCS
Thu kinh phí công đoàn của công đoàn cơ sở thực hiện theo quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 7 tháng 3 năm 2014 của Tổng liên đoàn.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

 


Số     272/QĐ-TLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày  07 tháng  03  năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tµi chÝnh c«ng ®oµn c¬ së

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

 Theo đề nghị của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy ®Þnh vÒ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 171/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn.

Điều 3. Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cấp công đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

-  Các đ/c UVĐCTTLĐ (Để báo cáo);

-  L­ưu:  Văn thư TL§.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

Đã ký

 

 

Đặng Ngọc Tùng

 

 

 

 

 

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Quy ®Þnh

Về thu, chi, quản lý tµi chÝnh c«ng ®oµn c¬ së

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 272/Q§-TL§

ngµy 07 tháng 03  năm 2014 cña Đoàn Chủ tịch Tæng Liªn ®oµn)

 

     I- Quy ®Þnh chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy định này quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Đối tượng áp dụng là công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

1- Tµi chÝnh c«ng ®oµn c¬ së lµ mét bé phËn cña tµi chÝnh c«ng ®oµn, ®­îc sö dông cho ho¹t ®éng thùc hiÖn quyÒn, tr¸ch nhiÖm và duy trì hoạt động của công đoàn cơ sở theo Quy định cña LuËt C«ng ®oµn vµ Tæng Liªn ®oµn Lao động Việt Nam ( Sau đây gọi tắt là Tổng Liên đoàn).

2- C¨n cø chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh cña Nhµ n­íc, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, nguån tµi chÝnh c«ng ®oµn c¬ së ®­îc sö dông và thùc tÕ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së ban hµnh Quy chÕ chi tiªu néi bé để thực hiện.

3- Công đoàn cơ sở phải thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo phân cấp của Tổng Liên đoàn. Chi ®óng ®èi t­îng, tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶, c«ng khai, minh b¹ch, thực hiện chế độ quản lý theo Quy định của Nhà nước và Quy định của Tổng Liên đoàn.

II- Quy ®Þnh cô thÓ

 Điều 4. Nguồn thu tài chính công đoàn

1- Thu kinh phí công đoàn

- Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng theo Luật công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

- Thu kinh phí công đoàn của công đoàn cơ sở thực hiện theo quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 7 tháng 3 năm 2014 của Tổng liên đoàn.

2- Thu ®oµn phÝ c«ng ®oµn.

§oµn phÝ c«ng ®oµn do ®oµn viªn ®ãng theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ C«ng ®oµn ViÖt Nam vµ H­íng dÉn đóng đoàn phí công đoàn số 258 /HD-TLĐ ngày 07 tháng 03 năm 2014  cña Tæng Liªn ®oµn.

3- Thu kh¸c:

Nguồn thu khác thùc hiÖn theo Kho¶n 4, §iÒu 26 LuËt C«ng ®oµn và Quyết định số 269/QĐ-TLĐ  ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Tổng Liên đoàn, bao gồm:

- Kinh phÝ do c¬ quan, tæ chức, doanh nghiÖp cÊp mua s¾m ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng c«ng ®oµn, hç trî kinh phÝ ho¹t ®éng cho c«ng ®oµn c¬ së; kinh phÝ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng phèi hîp nh­: Tæ chøc phong trµo thi ®ua, ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao, tham quan du lÞch, khen th­ëng, phóc lîi,.. cña c¸n bé, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động (sau đây gọi chung là đoàn viên công đoàn và người lao động) vµ con đoàn viên công đoàn và người lao động; hç trî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ  ngoµi n­íc cho c«ng ®oµn c¬ së.

- Thu từ ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao; nh­îng b¸n, thanh lý tµi s¶n; thu l·i tiÒn göi, cæ tức; Thu hồi khoản chi sai từ nguồn tài chính công đoàn đã quyết toán và được duyệt,..

Điều 5. Nguån tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng và phân bổ nguồn kinh phí cho các khoản mục chi.

1- Công đoàn cơ sở được sử dụng 65% sè thu kinh phÝ c«ng ®oµn, 60% sè thu ®oµn phÝ c«ng ®oµn, 100% số thu kh¸c của đơn vị.

2- Ph©n bæ nguồn thu kinh phÝ, ®oµn phÝ c«ng ®oµn, c«ng ®oµn cơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi:

a- Chi l­¬ng, phô cÊp c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch vµ phô cÊp c¸n bé c«ng ®oµn kh«ng qu¸ 30%. NÕu chi kh«ng hÕt thì được chuyển sang chi cho các hoạt động khác.Trong trường hợp thiếu, c«ng ®oµn c¬ së phải xem xÐt gi¶m đối tượng, møc chi phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp với nguồn tài chính được phân bổ.

b- Chi quản lý hành chính không quá 10%.

c- Chi hoạt động phong trào 60%. Trong đó chi hỗ trợ tham quan, du lÞch kh«ng qu¸ 10%; Chi trî cÊp khã kh¨n kh«ng quá 10%.

Trường hợp cần điều chỉnh tăng tỷ lệ phân bổ kinh phí chi cho hai mục hoạt động trên do công đoàn cơ sở đề nghị, công đoàn cấp trên được phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở xem xét, quyết định. Việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động còn lại do công đoàn cơ sở quyết định.

3- Nguån thu kh¸c của công đoàn cơ sở do c«ng ®oµn c¬ së quyÕt ®Þnh việc phân bổ cho các khoản mục chi.

Điều 6. Chi tµi chÝnh c«ng ®oµn c¬ së.

1- Chi l­¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n ®ãng theo l­¬ng.

- L­¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n ®ãng BHXH, BHYT,.. cña c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch c«ng đoàn cơ sở cơ quan hành chÝnh, đơn vị sự nghiệp c«ng lập, doanh nghiÖp nhµ n­íc theo QuyÕt ®Þnh sè 128/Q§-TW ngµy 14/12/2004 cña Ban BÝ th­ Trung ương (Kho¸ X) vµ H­íng dÉn cña Tæng Liªn ®oµn.

- L­¬ng, phô cÊp cña c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch khu vùc ngoµi nhµ n­íc thực hiện theo Quy ®Þnh ban hµnh kèm theo QuyÕt ®Þnh sè 525/Q§-TL§ ngµy 25/4/2010 vµ H­íng dÉn sè 1049/HD-TL§ ngµy 04/7/2011 cña Tæng Liªn ®oµn.

- Phô cÊp c¸n bé c«ng ®oµn thùc hiÖn theo Quyết định sè 1439/Q§-TL§ ngµy 04/12/2011 cña Tæng Liªn ®oµn.

KhuyÕn khÝch c«ng ®oµn c¬ së Công ty cổ phần ¸p dông chÕ ®é tiÒn l­¬ng theo Quyết ®Þnh sè 128/Q§-TW cña Ban BÝ th­ Trung ương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách.

2- Chi qu¶n lý hµnh chÝnh.

- Chi hội nghị Ban ChÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së, nghiệp đoàn, công đoàn c¬ së thµnh viªn, c«ng ®oµn bé phËn.

- Chi §¹i héi c«ng ®oµn c¬ së, nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở thành viên, c«ng ®oµn bé phËn, bao gåm: Trang trÝ, in tµi liÖu, båi d­ìng ®¹i biÓu, n­íc uèng,..

- Chi mua v¨n phßng phÈm, tµi s¶n, dông cô lµm viÖc, söa ch÷a nhá v¨n phßng lµm viÖc cña c«ng ®oµn, tiÒn b­u phÝ, thông tin liên lạc, c«ng t¸c phÝ, n­íc uèng, tiÕp kh¸ch.

3- Chi ho¹t ®éng phong trào.

3.1. Chi tuyên truyền.

- Chi mua s¸ch, b¸o, t¹p chÝ, Ên phÈm của tổ chức công đoàn nh­: B¸o Lao ®éng, T¹p chÝ Lao ®éngC«ng ®oµn, T¹p chÝ B¶o hé Lao ®éng vµ s¸ch, Ên phÈm cña Nhµ XuÊt b¶n Lao ®éng... phôc vô cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cña c«ng ®oµn c¬ së.

- Chi tiÒn giÊy, bót cho c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn trªn b¶ng tin, ph¸t thanh, b¸o t­êng, m¹ng th«ng tin cña c«ng ®oµn c¬ së.

3.2. Chi tổ chức ho¹t ®éng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động:

- Chi båi d­ìng cho t­ vÊn, luËt s­, ng­êi trùc tiÕp chuÈn bÞ gióp c«ng ®oµn c¬ së tham gia víi doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ  x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, thang b¶ng l­¬ng, quy chÕ tr¶ l­¬ng, th­ëng; X©y dùng néi quy, quy chÕ cña cơ quan, tổ chức, doanh nghiÖp; Ký tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ; Gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng; Tham gia c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña đoàn viên công đoàn và người lao động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về Lao động.

- Chi hç trî thuª luËt s­ b¶o vÖ c¸n bé c«ng ®oµn c¬ së khi thùc hiÖn quyÒn ®¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña ng­êi lao ®éng, cña tæ chøc c«ng ®oµn bÞ chñ doanh nghiÖp sa th¶i, chÊm døt hîp ®ång lao ®éng trái pháp luật hoặc chuyÓn lµm viÖc kh¸c mà thu nhËp gi¶m.

- Chi hç trî c¸n bé c«ng ®oµn c¬ së trong viÖc tæ chøc ®×nh c«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; Chi båi th­êng trong tr­êng hîp ®×nh c«ng bÊt hîp ph¸p do c«ng ®oµn c¬ së tæ chøc g©y thiÖt h¹i cho chñ doanh nghiÖp theo quy định của Bộ LuËt Lao ®éng.

- Chi hç trî c¸n bé c«ng ®oµn c¬ së tæ chøc ®×nh c«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ho¹t ®éng b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng bÞ chñ sö dông lao ®éng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng trái pháp luật, chuyÓn lµm viÖc kh¸c mà thu nhËp gi¶m.

3.3. Chi ph¸t triÓn ®oµn viªn công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh:

- Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; gặp gỡ, trao đổi với người sử dụng lao động về hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

- Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ cho đoàn viên công đoàn, người lao động và cán bộ công đoàn trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

- Chi tổ chức kết nạp đoàn viên, thành lập ra mắt công đoàn cơ sở, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động thành lập công đoàn cơ sở.

- Chi các hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; Phân loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; Tổ chức bồi dưỡng cho công đoàn bộ phận, tổ công đoàn về hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, khen thưởng xây dựng c«ng ®oµn vững mạnh.

3.4- Chi tổ chức phong trào thi đua.

- Chi phèi hîp tæ chøc ph¸t ®éng thi ®ua; héi nghÞ s¬ kÕt, tæng kÕt thi ®ua, khen th­ëng tËp thÓ, c¸ nh©n ®¹t thµnh tÝch xuất sắc trong c¸c phong trµo thi ®ua.

- Chi tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi.

3.5- Chi đµo t¹o c¸n bé:

-  Chi thï lao gi¶ng viªn, båi d­ìng häc viªn, n­íc uèng, tµi liÖu vµ c¸c kho¶n chi hµnh chÝnh kh¸c cña c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô do c«ng ®oµn c¬ së tæ chøc.

- Chi tiÒn mua tµi liÖu, tiÒn c«ng t¸c phÝ cho đoàn viên công đoàn và người lao động do công đoàn cơ sở cử  đi dù các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Chi phèi hîp tæ chøc häc bæ tóc v¨n ho¸, kü n¨ng nghÒ nghiÖp cho ng­êi lao ®éng.

- Chi thï lao b¸o c¸o viªn, n­íc uèng th«ng th­êng cho ng­êi dù c¸c buæi nãi chuyÖn thêi sù, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt,.. do c«ng ®oµn c¬ së tæ chøc.

- Chi hỗ trợ cho nữ có con dưới 36 tháng tuổi được công đoàn cơ sở cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn.

3.6. Chi tổ chức hoạt động v¨n ho¸, thÓ thao, du lịch.

a. Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao.

- Chi hç trî ho¹t ®éng phong trµo x©y dùng ®¬n vÞ v¨n hãa; phßng chèng tÖ n¹n x· héi cho đoàn viên công đoàn và người lao động; Chi tæ chøc cho người lao động tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, nghÖ thuËt; Chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hóa, thÓ thao, phòng chống tệ nạn xã hội của công đoàn cơ sở.

- Chi hç trî mua s¾m ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng v¨n hãa, v¨n nghÖ, thÓ thao.

- Chi båi d­ìng cho Ban tæ chøc, vËn ®éng viªn, diÔn viªn tham gia hội diÔn v¨n nghÖ, thi ®Êu thÓ thao do c«ng ®oµn c¬ së vµ c«ng ®oµn c¸c cÊp trªn c¬ së tæ chøc; Chi khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải trong c¸c cuéc héi diÔn, héi thao do công đoàn cơ sở tổ chức.

b. Chi hỗ trợ du lịch.

 Chi phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức cho đoàn viên công đoàn và người lao động đi du lịch.

3.7- Chi tổ chức các hoạt động về giới và bình đẳng giới:

- Chi cho các hoạt động  tuyên truyÒn về giíi, bình đẳng giới và lồng ghép giới các hoạt động vÒ dân số, sức khỏe sinh s¶n, kế hoạch hóa gia đình, về phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh.

- Chi hç trî mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); Hỗ trợ đoàn viên và người lao động cã con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo.

- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quèc tÕ phô n÷ ngày 8/3, ngày Phô n÷ ViÖt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế  Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12.

- Chi hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Câu lạc bộ nữ công cơ sở, hội thi cán bộ nữ công giỏi, hội thi chuyên đề nữ công, phong trào thi đua đảm việc nước giỏi việc nhà.

3.8. Chi thăm hỏi, trợ cấp .

a. Chi thăm hỏi

- Chi th¨m hái đoàn viên công đoàn và người lao động èm ®au, thai s¶n, tai n¹n, gia ®×nh cã viÖc hiÕu (bè, mÑ bªn vî, bªn chång; vî, chång, con) vµ viÖc hØ cña ®oµn viªn c«ng ®oµn.

- Chi thăm hỏi, tặng quà cho người lao động nhân dịp tết cổ truyền, tÆng quµ sinh nhËt cho ®oµn viªn c«ng ®oµn.

b. Chi trợ cấp.

Chi trî cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động gÆp khã kh¨n do tai n¹n lao ®éng, tai n¹n rñi ro, thiªn tai, hỏa hoạn, bÖnh tËt hiÓm nghÌo g©y tæn thÊt vÒ søc khoÎ hoặc tµi s¶n;

Mức chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn giữa đoàn viên công đoàn và đối tượng không phải là đoàn viên công đoàn do công đoàn cơ sở quy định.

3.9. Chi động viên, khen thưởng.

- Chi tiÒn th­ëng kÌm theo c¸c h×nh thøc khen th­ëng cho c¸n bé, ®oµn viªn c«ng ®oµn, Kû niÖm ch­¬ng v× sù nghiÖp x©y dùng tæ chøc c«ng ®oµn.

- Chi khen th­ëng người lao động ®¹t thµnh tÝch xuất sắc trong c«ng t¸c.

- Chi khen th­ëng con của đoàn viên công đoàn và người lao động ®¹t thµnh tÝch xuất sắc trong häc tËp.

- Chi phèi hîp tæ chøc ho¹t ®éng nh©n ngµy quèc tÕ thiÕu nhi, tÕt trung thu.

- Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, khen thưởng công tác thu tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn.

3.10. Chi hoạt động khác.

  Gióp ®oµn viªn c«ng ®oµn và người lao động c¸c ®¬n vÞ kh¸c bÞ thiªn tai b·o lôt, tai nạn, ảnh hưởng chÊt ®éc mµu da cam,..

Điều 7.  Phân biệt mét sè kho¶n chi cña c«ng ®oµn c¬ së.

1- Tæ chøc phong trµo thi ®ua, häc v¨n ho¸, ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao, tham quan du lÞch, phóc lîi của người lao động vµ ch¨m lo, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho con của người lao động lµ tr¸ch nhiÖm cña chñ doanh nghiÖp, Thñ tr­ëng c¬ quan, ®¬n vÞ sö dông quü phúc lîi, quü cña c¬ quan, ®¬n vÞ ®Ó chi theo ĐiÒu 24 LuËt C«ng ®oµn n¨m 2012.

2- Ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn c¬ së do chñ doanh nghiÖp, Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp (kh«ng thu tiÒn) theo ĐiÒu 24, LuËt C«ng ®oµn n¨m 2012.

3- TiÒn l­¬ng ng¹ch, bËc, chøc vô, phô cÊp l­¬ng cña c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch do tµi chÝnh c«ng ®oµn chi.

 - TiÒn l­¬ng tr¶ theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh đối với c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch trong doanh nghiÖp Nhµ n­íc do doanh nghiÖp chi tr¶ theo Kho¶n 5, ĐiÒu 24 LuËt C«ng ®oµn n¨m 2012; QuyÕt ®Þnh sè 128/Q§-TW ngµy 14/12/2004 cña Ban BÝ th­ Trung ương (Kho¸ X); H­íng dÉn sè 36-HD/BTCTW ngµy 27/01/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ương (Kho¶n A môc III); Kho¶n 1, ĐiÒu 6 Th«ng t­ sè 27/2010/TT-BL§TBXH ngµy 14/9/2010 cña Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ  X· héi.

- TiÒn l­¬ng tr¶ theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh đối với c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch khu vùc ngoµi Nhµ n­íc thùc hiÖn theo tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ , quy chÕ chi tiªu néi bé cña ®¬n vÞ; Quy ®Þnh t¹m thêi ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 525/Q§-TL§ ngµy 25/4/2010 cña Tæng Liªn ®oµn.

4- Phô cÊp kiªm nhiệm cña Chñ tÞch c«ng ®oµn c¬ së nÕu nguån kh¸c đã chi th× tµi chÝnh c«ng ®oµn kh«ng chi.

5- Ho¹t ®éng cña Ban Thanh tra nh©n d©n do doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ chi theo Th«ng t­ sè 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TL§L§VN ngµy 12/5/2006 cña Bé Tµi chÝnh, Ban Th­êng trùc Uû ban Trung ­¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ Tæng Liªn ®oµn.

6- Ho¹t ®éng b×nh ®¼ng giíi vµ v× sù tiÕn bé cña phô n÷ do doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ chi theo Th«ng t­ sè 191/2009/TT-BTC ngµy 01/10/2009 cña Bé Tµi chÝnh. Chi cho hoạt động kế hoạch hóa gia đình theo Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/2/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Y- tế.

7- Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp thực hiện theo Thông tư số 55/2013/TT-BTC ngày 6/5/2013 của Bộ Tài chính.

Điều 8. Quản lý, kiểm tra, giám sát tài chính công đoàn.

1- Quản lý tài chính công đoàn cơ sở thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Tổng Liên đoàn.

2- Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở có trách nhiệm kiểm tra việc xây dựng, thực hiện dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn cơ sở hàng năm.

3- Dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn cơ sở phải công khai theo quy định của Tổng Liên đoàn.

4- Thu, chi tài chính công đoàn cơ sở phải được phản ảnh đầy đủ vào sổ kế toán và chịu sự giám sát của đoàn viên công đoàn và người lao động tại đơn vị.

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm.

- C«ng ®oµn c¬ së, c¸n bé, ®oµn viªn c«ng ®oµn thùc hiÖn tèt Quy ®Þnh này  ®­îc khen th­ëng theo Quy chÕ khen th­ëng cña Tæng Liªn ®oµn.

- C«ng ®oµn c¬ së, c¸n bé, ®oµn viªn c«ng ®oµn khi vi ph¹m trong việc thu, chi, quản lý tài chính công đoàn tuú møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

              Đã ký

§Æng Ngäc Tïng

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Khó khăn trong việc tổ chức hội nghị người lao động (5/27/2015 12:00:00 AM)
Quyết định 271-QĐ-TLĐ Khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn (7/17/2014 12:00:00 AM)
Quyết định 270-QĐ-TLĐ Phân cấp thu, phân phối nguồn tài chính công đoàn (7/17/2014 12:00:00 AM)
Quyết định 269-QĐ-TLĐ Ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn (7/17/2014 12:00:00 AM)
Hướng dẫn 258.HD-TLĐ Đóng đoàn phí công đoàn (7/17/2014 12:00:00 AM)
Nghị định 191-NĐ-CP Quy định chi tiết về tài chính công đoàn (7/17/2014 12:00:00 AM)
Những quy định của Bộ Luật lao động năm 2013 đối với tổ chức công đoàn (7/11/2013 12:00:00 AM)
Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp (4/9/2013 12:00:00 AM)
Dự kiến chế độ tết cho CNLĐ của một số đơn vị trong ngành (2/22/2013 12:00:00 AM)
Những vấn đề cần quan tâm khi thực hiện Luật Công đoàn (1/10/2013 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son