SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Văn phòng

12/15/2015 2:03:57 PM
Kết quả thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung TCVN ISO 9001: 2008 tại cơ quan, đã được Tổng cục đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận ban hành.

Thực hiện công văn số 06/BCĐ-TCV của Ban chỉ đạo mô hình khung của tỉnh về việc báo cáo kết quả việc duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Sở Công Thương đã áp dụng thực hiện và đạt kết quả sau:

1. Kết quả thực hiện

Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung TCVN ISO 9001: 2008 tại cơ quan, đã được Tổng cục đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận ban hành, áp dụng kèm theo Quyết định số 950/QĐ-TĐC ngày 22/4/2013 đối với các lĩnh vực thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính về công thương.

Thực hiện khoản 3 điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Giám đốc Sở Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 668/QĐ-SCT ngày 27/6/2014 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Văn phòng Sở Công Thương phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính về công thương.   

Phạm vi áp dụng hệ thống được thường xuyên xem xét, sửa đổi, bổ sung ban hành mới theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước có liên quan, hiện nay Sở đang chuẩn bị công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính về công thương bao gồm 19 lĩnh vực sau:

+ Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, xây dựng 02 quy trình thường xuyên áp dụng;

+ Lưu thông hàng hóa trong nước: tổng số quy trình đã xây dựng 29 quy trình, trong đó có 03 quy trình thường xuyên áp dụng; 07 quy trình ít áp dụng còn lại 16 quy trình chưa có nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

+ Quy hoạch kho xăng dầu, kho LPG, kho chứa LNG đã xây dựng mới 03 quy trình cả 03 quy trình đều chưa có nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

+ Công nghiệp tiêu dùng được sửa đổi, bổ sung 03 quy trình, rất ít được áp dụng;

+ Khí dầu mỏ hóa lỏng được sửa đổi, bổ sung 02 quy trình rất ít được áp dụng;

+ Quản lý cụm công nghiệp xây dựng mới 02 quy trình chưa có nhu cầu của tổ chức, cá nhân;

+ Xúc tiến thương mại xây dựng 05 quy trình, thường xuyên được áp dụng;

+ Thương mại quốc tế xây dựng xây dựng 04 quy trình trong đó có 01 quy trình từ ngày xây dựng mới giải quyết được 02 hồ sơ còn lại 03 quy trinh chưa có nhu cầu của tổ chức, cá nhân;

+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng xây dựng 01 quy trình ít được áp dụng chỉ đăng ký lần đầu và khi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan có thay đổi mới phải đăng ký lại;

+ Quản lý cạnh tranh xây dựng mới 02 quy trình thường xuyên được áp dụng;

+ Điện xây dựng mới 12 quy trình, trong đó có 06 quy trình thường xuyên được áp dụng, 02 quy trình ít được áp dụng còn lại 05 quy trình chưa có nhu cầu của tổ chức, cá nhân;

+ Vật liệu nổ công nghiệp sửa đổi, bổ sung 02 quy trình, trong đó 01 quy trình thường xuyên được áp dụng và o1 quy trình ít áp dụng;

+ Công nghiệp có 02 quy trình được xây dựng chưa có nhu cầu của TC, CN;

+ Hóa chất sửa đổi, bổ sung 10 quy trình, trong đó có 04 quy trình được thường xuyên áp dụng và 06 quy trình chưa có nhu cầu của tổ chức, cá nhân;

+ An toàn vệ sinh thực phẩm có 06 quy trình trong đó 04 quy trình được thường xuyên áp dụng, 02 quy trình ít áp dụng.

+ Quảng cáo thực phẩm 02 quy trình chưa có nhu cầu của tổ chức, cá nhân;

+ Sản phẩm hàng hóa nhóm 2 có 01 quy trình, chưa có nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

+ Phân bón vô cơ có 01quy trình ít áp dụng;

+ Xuất nhập khẩu có 01 quy trình, thường xuyên áp dụng

Trong 19 lĩnh vực trên, đã xây dựng 87 quy trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng, trong đó có 25 quy trình thường xuyên áp dụng chiếm tỷ lệ 28,7% và 18 quy trình ít được áp dụng chiếm tỷ lệ 20,7% còn lại 44 quy trình chưa có nhu cầu của tổ chức, cá nhân chiếm tỷ lệ 50,6%. Các quy trình cụ thể ( có biểu mẫu kèm theo)

- Hàng năm Sở ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng, chương trình đánh giá nội bộ và tổ chức đánh giá nội bộ đầy đủ.

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng hệ thống

+ Việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, đã giúp cán bộ, công chức làm việc khoa học hơn, giải quyết công việc tốt hơn, nâng cao ý thức trách nhiệm và chủ động trong công việc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong và ngoài đơn vị.

+ Việc giải quyết hồ sơ của công dân được thực hiện theo đúng trình tự và được thống kê, theo dõi đầy đủ.

+ Kết quả cung cấp dịch vụ hành chính công năm 2015: đã tiếp nhận 329 hồ sơ các loại, số hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hạn chiếm 77,2%; số hồ sơ giải quyết và trả kết quả đúng hạn chiếm 19,2%; số hồ sơ giải quyết trả quá thời gian quy định chiếm 3,3% do nguyên nhân khách quan, số hồ sơ không giải quyết trả lại chiếm 0,2%.

Bên cạnh những kết quả trên vẫn còn tồn tại một số hạn chế:

+ Trách nhiệm của một số công chức các phòng chuyên môn chưa cao, trình độ chuyên môn của đội ngũ CBCC chưa đồng đều, việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy trình tác nghiệp có lúc chưa kịp thời.

+ Việc lưu giữ tài liệu của một số công chức còn chưa được khoa học, việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn có hồ sơ trả kết quả chậm.

2. Kế hoạch thực hiện năm 2016:

- Các phòng rà soát, đánh giá thực hiện mục tiêu chất lượng của năm 2015, rút kinh nghiệm, xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2016 để thực hiện ngay từ đầu năm, nhằm bảo đảm xuyên suốt chính sách chất lượng của hệ thống quản lý chất lượng.

- Thường xuyên lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của các tổ chức, công dân (thông qua gửi phiếu đánh giá, hòm thư góp ý, để lấy ý kiến).

- Tổ chức đánh giá nội bộ theo định kỳ. Kịp thời khắc phục các sai sót, thường xuyên có hành động phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp , đồng thời cải tiến hệ thống và phát huy hiệu lực, hiệu quả thực hiện hệ thống quản lý chất lượng hoạt động của Sở Công Thương.

- Thường xuyên xem xét cải tiến nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng; Bổ sung, sửa đổi , xây dựng mới các quy trình công việc khi có văn bản (mới ban hành, hoặc sửa đổi, bổ sung) theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện tốt cơ chế "Một cửa"với các tổ chức, công dân./.

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh vực quản lý (6/8/2018 9:45:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến (5/14/2018 2:21:38 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 (3/19/2018 9:03:01 AM)
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính (1/24/2018 7:54:02 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý (10/22/2017 3:04:52 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan (7/25/2017 11:15:41 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son