SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 13/12/2018

Chế độ - Chính sách

1/10/2013 12:00:00 AM
Những vấn đề cần quan tâm khi thực hiện Luật Công đoàn
Luật công đoàn năm 2012 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, được chủ tịch nước CHXHCNVN ký lệnh công bố tháng 7/2012 và có hiệu lực từ 1/1/2013.

Luật công đoàn năm 2012 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, được chủ tịch nước CHXHCNVN ký lệnh công bố tháng 7/2012 và có hiệu lực từ 1/1/2013.

Luật gồm 6 chương, 33 điều (So với luật CĐ năm 1990 có 19 điều) Luật công đoàn năm 2012 quy định cụ thể hơn, chi tiết hơn các quyền và nghĩa vụ công đoàn, trách nhiệm của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công đoàn. Trong đó có các quyền mới như đối thoại, bảo đảm ban hành quy chế hoạt động, điều kiện hoạt động.

 

                      

                             (Kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2012 biểu quyết thông qua luật công đoàn)

Tại doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cần quan tâm:

Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn

1. Phối hợp với Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, nghĩa vụ của các bên theo quy định của pháp luật.

2. Tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

3. Phối hợp với công đoàn cùng cấp xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động.

4. Thừa nhận và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5. Trao đổi, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật khi Công đoàn đề nghị.

6. Phối hợp với Công đoàn tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết, thực hiện thoả ước lao động tập thể và quy chế dân chủ cơ sở.

7. Lấy ý kiến của công đoàn cùng cấp trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

8. Phối hợp với Công đoàn giải quyết tranh chấp lao động và những vấn đề liên quan đến việc thực hiện pháp luật về lao động.

9. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn, cán bộ công đoàn và đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

       Điều 24. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn

       1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện về phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn cùng cấp hoạt động.

       2. Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng 24 giờ làm việc trong một tháng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở; 12 giờ làm việc trong 01 tháng đối với Ủy viên Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó tổ công đoàn để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương. Tuỳ theo quy mô cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và đơn vị sử dụng lao động thoả thuận về thời gian tăng thờm.

        3. Cán bộ công đoàn không chuyên trách được nghỉ làm việc và được hưởng lương do đơn vị sử dụng lao động chi trả trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập; chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do cấp công đoàn triệu tập chi trả.

        4. Cán bộ công đoàn không chuyên trách do đơn vị sử dụng lao động trả lương, được hưởng phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

        5. Cán bộ công đoàn chuyên trách do Công đoàn trả lương, được đơn vị sử dụng lao động bảo đảm quyền lợi và phúc lợi tập thể như người lao động đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

      Điều 25. Bảo đảm cho cán bộ công đoàn

       1. Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thỡ được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ.

         2. Đơn vị sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, sa thải, buộc thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách nếu không có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cáo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, đơn vị sử dụng lao động có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mỡnh.

         3. Trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách bị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, buộc thôi việc hoặc sa thải trái pháp luật thỡ Cụng đoàn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp; nếu được ủy quyền thỡ Cụng đoàn đại diện khởi kiện tại Toà án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ công đoàn; đồng thời hỗ trợ tỡm việc làm mới và trợ cấp trong thời gian giỏn đoạn việc làm theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

       Điều 26. Tài chính công đoàn

Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

       1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

      2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xó hội cho người lao động;

       3. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

       4. Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

         Các công đoàn cơ sở tổ chức nghiên cứu, đề xuất, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện theo luật từ ngày 1/1/2013.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Khó khăn trong việc tổ chức hội nghị người lao động (5/27/2015 12:00:00 AM)
Quyết định 272-QĐ-TLĐ Thu chi, quản lý tài chính CĐCS (7/17/2014 12:00:00 AM)
Quyết định 271-QĐ-TLĐ Khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn (7/17/2014 12:00:00 AM)
Quyết định 270-QĐ-TLĐ Phân cấp thu, phân phối nguồn tài chính công đoàn (7/17/2014 12:00:00 AM)
Quyết định 269-QĐ-TLĐ Ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn (7/17/2014 12:00:00 AM)
Hướng dẫn 258.HD-TLĐ Đóng đoàn phí công đoàn (7/17/2014 12:00:00 AM)
Nghị định 191-NĐ-CP Quy định chi tiết về tài chính công đoàn (7/17/2014 12:00:00 AM)
Những quy định của Bộ Luật lao động năm 2013 đối với tổ chức công đoàn (7/11/2013 12:00:00 AM)
Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp (4/9/2013 12:00:00 AM)
Dự kiến chế độ tết cho CNLĐ của một số đơn vị trong ngành (2/22/2013 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son