SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/2/2023

Lĩnh vực Đầu tư xây dựng hạ tầng

9/15/2022 1:54:56 PM
Thành lập cụm công nghiệp
.
 a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã có văn bản đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật có văn bản đề nghị kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong thời gian 5 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật lập 8 bộ hồ sơ thành lập cụm công nghiệp (trong đó ít nhất có 2 bộ hồ sơ gốc), gửi Sở Công Thương thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thành lập, cụm công nghiệp, Sở Công Thương hoàn thành thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thành lậpcụm công nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ, nội dung Báo cáo thành lập cụm công nghiệp không đáp ứng yêu cầu, Sở Công Thương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 1 bộ hồ sơ thành lập cụm công nghiệp và báo cáo thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc không quyết định thành lập cụm công nghiệp. Quyết định thành lập cụm công nghiệp được gửi Bộ Công Thương 1 bản.

- Trường hợp cụm công nghiệp thành lập có điều chỉnh diện tích lớn hơn 5 ha so với quy hoạch đã được thỏa thuận thì Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản thống nhất với Bộ Công Thương trước khi phê duyệt.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

- Gửi qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thành lập cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc văn bản của đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp;

- Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu minh chứng tư cách pháp lý;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính ca công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu tư;

- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

+ Số lượng hồ sơ: 08 bộ (trong đó có ít nhất 02 bộ hồ sơ gốc).

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Hải Dương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Hải Dương.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Bộ Công thương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định của UBND tỉnh.

h) Phí, lệ phí: không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 2.1, mẫu số 2.2, mẫu số 2.3 Phụ lục II Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương.

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt;

- Có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực, kinh nghiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật;

- Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã thành lập cụm công nghiệp thì tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp nhỏ hơn 50 ha.

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương về Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ;

- Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/06/2014 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

.

Tải biểu mẫu tại đây: Biểu mẫu 2.1  ;  Biểu mẫu 2.2   ; Biểu mẫu 2.3

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (9/15/2022 3:51:03 PM)
Mở rộng cụm công nghiệp (9/15/2022 3:43:48 PM)
Thành lập cụm công nghiệp (9/15/2022 1:54:56 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son